Tankesmedjan Liberalerna

Ändra lagstiftningen för ökat modulboende

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 15:57 CEST

För sin trovärdighets skull bör staten, som har tillsatt elva utredningar inom bostadsområdet, leverera ett antal åtgärder som påverkar bostadsbyggandet positivt. I tre utredningar som har gjorts de senaste tio åren, gällande bostäder i främst storstadsområdena, har det påvisats att bostadsbyggnationen intimt hänger samman med utbyggnaden av infrastruktur.

Sedan lång tid tillbaka byggs det alldeles för få bostäder i Sverige. Det leder till att befolkningsökningen inte står i proportion till det blygsamma byggandet. Detta leder även till en minskad rörlighet på bostadsmarknaden. Den tilltagande urbaniseringen skapar dessutom ett högt tryck på storstäderna.

Sammantaget blir bilden att nya okonventionella vägar måste prövas för att skapa mindre bostäder i främst storstadsregionerna och på universitets- och högskoleorter.

De flesta kommuner sitter på mark som kan nyttjas till bostäder under en kortare period på omkring 20 år. Det rör sig om vägar som inte är fullt utbyggda och större byggprojekt som gått i stå. Med relativt enkla medel kan modulboenden med mindre lägenheter sättas upp. Kvalitén på dagens modulboenden är mycket hög. Kommunen behöver förändring i lagstiftningen, i denna behöver tillfälliga bygglov under 15 till 20 års tid tillåtas. Detta för att skapa en realistisk belåning för att kunna dra fram vatten, avlopp, el samt vägar till området.

I dag finns dispens att söka men denna omöjliggör i praktiken belåningen. Om sådana regler slopas på initiativ av bostadsministern kan fler bygglov utfärdas för bland annat tillfälliga modulboenden. Modulboenden kan erbjudas exempelvis studenter, ungdomar och invandrare som har erhållit permanent uppehållstillstånd. Dessa gruppers behov av mindre, enklare och billigare lägenheter är likartat. I dag är 80-85 procent av de personer som invandrar ensamstående varför många efterfrågar ett mindre boende.

Det rör sig om mindre bostadsområden som placeras mellan befintliga bostadsområden. Infrastruktur i form av kommunikationer, affärer och skolor finns i närheten. Eftersom det rör sig om modulboenden kan bostäderna lätt flyttas till nästa område när det egentliga bygg- eller vägprojektet har blivit finansierat.

Förslaget är realistiskt och kan snabbt sjösättas, om den politiska viljan finns. Därför skriver nyvalde ordföranden i Liberala Ungdosmförbundet Linda Nordlund tillsammans med verkställande ledamoten i Tankesmedjan Liberalerna Jan Rejdnell till bostadsminister Stefan Attefall och begär en ändring i lagen. Kommunerna ska snabbt kunna ta initiativ till fler bostäder i storstadsregionerna och boendemarknaden måste genomgripande förändras för att skapa en sund marknad. Nedan följer några förslag:

• Byggnormerna måste genomgripande förenklas. Ett flexiblare normverk leder till att hyrorna kan sänkas.

• Slopa parkeringsnormen. I dag måste kommunerna ange minimikrav på antal parkeringsplatser per producerad lägenhet. Varje parkeringsplats upptar utrymme motsvarande ungefär ett studentrum. Med utbyggda allmänna kommunikationer i storstäderna är parkeringsnormen dessutom otidsenlig.

• Bygg lägenheter med mindre yta per rum. Hyran sätts efter antalet kvadratmeter i bostaden. I stället för två stora tvåor på ett våningsplan kan två små treor eller tre små tvåor få plats. På så sätt blir hyran lägre samtidigt som fler människor ryms.

• Bygg billigare. Alla nya bostäder måste inte ha helkaklade badrum. Alternativ byggteknik så som modultekniken kan hålla hyran nere.

• Förenkla byggreglerna. Kommunernas möjligheter att införa kommunala byggnormer bör avskaffas då dessa leder till onödigt krångel vid exempelvis storskaliga byggnationer över kommungränserna.

Tankesmedjan Liberalerna är en Do Tank. Det innebär att vi driver ett tiotal områden som behöver utvecklas i liberal anda i svensk politik. Vi driver dessa frågor på olika sätt. Ett sätt är att uppmärksamma när dessa frågor skriver och uppmärksammar dem i media. Utvalda ledare, debattartiklar, egna artiklar och utspel etc. kommer med i nyhetsbrevet varje vecka. Det innebär inte att andra områden också kan vara intressanta att belysa och ta upp. Men vi koncentrerar oss och kommenterar inte hur opinonsundersökningarna svänger för de politiska partierna. Det dagsaktuella skall röra ideologiska frågor samt vision om hur vårt samhälle skall utveckla. http:www.liberalerna.nu