Wihlborgs Fastigheter AB

Ändrad taxering för ett av Wihlborgs dotterbolag

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 10:00 CET

Skattemyndigheten i Stockholm har den 15 december fattat ett
omprövningsbeslut avseende 2002 års inkomsttaxering för ett av Wihlborgs
dotterbolag, Wihlborgs Fastigheter i Stockholm AB. Beslutet innebär att
skattemyndigheten upptaxerar bolaget med 364 Mkr, vilket medför en
skattekostnad om 101 Mkr. Till detta belopp skall läggas en räntekostnad
om 7 Mkr och ett skattetillägg om 2 Mkr.

Den beslutade höjningen av Wihlborgs taxerade inkomst beror i huvudsak
på att skattemyndigheten ansett en utdelning om 346 Mkr från ett
dotterbolag till Wihlborgs Fastigheter i Stockholm AB som skattepliktig.
Detta har sin grund i att skattemyndigheten omklassificerat Wihlborgs
Fastigheter i Stockholm AB från ett fastighetsförvaltande bolag till ett
bolag som bedriver handel med fastigheter. Wihlborgs delar ej denna
bedömning, varför Wihlborgs avser att överklaga skattemyndighetens
beslut i denna del.

Wihlborgs uppfattning är att beslutet ej kommer att leda till någon
utbetalning varför skattemyndighetens beslut tills vidare betraktas som
en ansvarsförbindelse.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största
fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 19,4 miljarder
kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och
Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1
miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2 miljoner kvadratmeter.
Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg.
Wihlborgsaktien är noterad på Attract 40 på Stockholmsbörsen.