Riksdagen

Ändrade ekonomiska villkor för riksdagsledamöterna

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 14:57 CET

Riksdagsstyrelsen föreslår att ersättningssystemen till riksdagens ledamöter effektiviseras och förenklas. Förslagen berör bl.a. traktamente, ersättning för logi, bilersättning och inkomstgaranti. Den nuvarande kostnadsersättningen avskaffas. Riksdagsstyrelsen föreslår också att riksdagens ledamöter får större möjligheter att engagera sig i aktuella EU-frågor. I frågor som rör pensioner avser riksdagsstyrelsen att återkomma till riksdagen.

Det övergripande syftet med förslagen är att effektivisera ersättningssystemen. Några av förslagen innebär också administrativa förenklingar såväl för ledamöterna som för förvaltningen. Sammantaget medför förslagen besparingar i riksdagens budget.

Ändrade traktamentsregler
En särskild ersättning - stockholmstraktamente – föreslås ersätta det nuvarande dagtraktamentet. Den ska betalas ut vid förrättningar i Stockholm som är förenade med övernattning. Bostaden på hemorten ska fortfarande anses som tjänsteställe. Rätt till ersättning har de ledamöter som bor längre än 50 km från Stockholm. Traktamentet ska vara 100 kr per dag och skattefritt. Beloppet ska inte reduceras för halv dag, fria måltider eller då förrättningen överstiger tre månader. Det nuvarande dagtraktamentet är på 330 kr för hel dag respektive 165 kr för halv dag – såvida inte fri måltid erhållits – varav max 200 kr (100 kr vid halvt traktamente) i princip är ett skattefritt schablonbelopp.

Förrättningstillägget vid endagsförrättningar inom landet, dvs. utan övernattning, bör enligt Riksdagsstyrelsen slopas. Det gäller förrättningar i såväl Stockholm som övriga landet.

Nytt stöd för EU-resor
EU-frågor spelar en allt viktigare roll i riksdagens arbete. Riksdagens ledamöter bör därför få större möjligheter att engagera sig i aktuella EU-frågor. De föreslås därmed få mer resurser till resor för att skapa kontakter och på andra sätt delta i frågor som har anknytning till EU. Följande tre förslag lämnas i denna del.
1. Varje ledamot ska under en valperiod få disponera 25 000 kr för att på eget initiativ göra resor inom EU, till ansökarländer och till länder som deltar i EES-samarbetet i syfte att främja det politiska arbetet.
2. Varje utskott ska tilldelas, utöver vad som gäller i dag, 100 000 kr per valperiod som resebidrag för att förbättra samarbetet med EU och dess medlemsstater.
3. Stödet till utrikesresor på uppdrag av en partigrupp skall ökas med 10 000 kr per mandat och valperiod, också i syfte att främja ledamöters individuella EU-resor.

Skärpning av inkomstgarantin
Inkomstgarantin skärps i vissa avseenden. Det görs tydligt att inkomstgarantin ska utgöra en ekonomisk trygghet för avgående ledamöter under en övergångsperiod. För att förhindra missbruk föreslår riksdagsstyrelsen att det införs en jämkningsregel. Enligt denna ska inkomstgarantin kunna jämkas helt eller delvis om en ledamot eller garantitagare har begått allvarligare brott eller arbetar åt annan utan att uppbära skälig ersättning för detta arbete. Jämkningsfallen ska prövas av Riksdagens arvodesnämnd. Vidare ska en s.k. varaktig inkomstgaranti efter fem år beräknas endast på en riksdagsledamots grundarvode utan att hänsyn tas till eventuella tilläggsarvoden, vilket görs i dag.

Ny ersättning för logi
Riksdagsstyrelsen anser att riksdagsförvaltningen fullt ut ska svara för kostnaderna för övernattningsbostäder som ingår i riksdagens bostadsbestånd eller motsvarande boende som förvaltningen ordnar. För de traktamentsberättigade ledamöter som har egna bostäder i Stockholm ska logiersättning betalas som i dag. Den maximala ersättningen bör dock löpande anpassas till den aktuella hyresnivån och därmed inledningsvis höjas till 7 000 kr per månad.

En enhetlig bilersättning
Riksdagsstyrelsen föreslår införandet av en och samma kilometerersättning för alla slags tjänsteresor med eget fordon, i stället för som i dag två olika ersättningsnivåer. På så sätt uppnår man en enhetlig regeltillämpning samtidigt som administrationen förenklas. Kilometerersättningen ska betalas med det vid inkomsttaxeringen avdragsgilla schablonbeloppet med ett skattepliktigt tillägg om 80 öre. Under år 2006 skulle ersättningen därmed bli 2.60 kr per km eller 26 kr per mil.

Kostnadsersättningen avskaffas
De nuvarande bestämmelserna om kostnadsersättning upphör att gälla. Huvudskälet är att riksdagen under senare år har tagit över alltmer av sådana kostnader som ledamoten har och som har direkt samband med uppdraget. I detta sammanhang föreslår riksdagsstyrelsen att det införs en möjlighet att besluta om ersättning till en ledamot som använder privat teknisk utrustning inom ramen för uppdraget.

Arvodesavdrag
Enligt förslaget ska en ledamot vid kortare ledigheter under arbetsplenum kunna begära avdrag på arvodet. S reserverade sig på denna punkt. I de fall arvodesavdrag görs för att någon är ledig på grund av sjukdom eller föräldraledighet, föreslås att riksdagsförvaltningen inte heller ska betala några tilläggsarvoden enligt den s.k. arvodeslagen.

***
Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft i och med den nya valperioden. Det innebär att omvalda och nytillträdda ledamöter kommer att omfattas av de nya bestämmelserna. Reglerna om inkomstgaranti ska dock träda i kraft den 1 juli 2006. De nya reglerna om beräkningen av inkomstgaranti på endast grundarvodet efter fem års garantitid ska emellertid endast gälla de ledamöter som lämnar riksdagen efter nästa valperiod eller senare, och alltså inte de som avgår i och med valet år 2006.


Peter Lindskog
Talmannens presschef, tfn 08-786 40 66, 070-609 67 24