Fiskeriverket

Ändrade krav på förhandsanmälan torsk och kummel samt förtydligande om förhandsanmälan för utländska fartyg

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 16:33 CET

I Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område har ett antal ändringar gjorts fr.o.m. den 1 februari 2011. Skälen till ändringarna är förändringar i direkt tillämpliga EU-förordningar. Bestämmelsen om förhandsanmälan för utländska fartyg har förtydligats.

Ändrade krav på förhandsanmälan för torsk och kummel
Bestämmelsen i 8 kap. 5 § andra stycket 2 om förhandsanmälan fyra timmar före ankomst till hamn för den som ombord har mer än ett ton torsk eller kummel som har fångats eller förvarats ombord i Nordsjön, Skagerrak eller Kattegatt har upphävts. Observera dock att det alltjämt finns en skyldighet att göra förhandsanmälan två timmar före ankomst till hamn enligt bestämmelsen i 8 kap. 5 § första stycket 2. Orsaken till ändringen är att bestämmelserna om förhandsanmälan i artikel 24 i rådets förordning (EG) nr 1342/2008  och artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 811/2004  har upphört att gälla.

Ett förtydligande om förhandsanmälan
Bestämmelsen om förhandsanmälan för fiskefartyg från ett annat EU-land än Sverige i 8 kap. 6 § har förtydligats så att det framgår att skyldigheten gäller även den som inte ska landa fångst. Skälet till ändringen är att förhandsanmälan enligt artikel 18 i kontrollförordningen ska göras av den som avser att använda hamnar eller landningsplatser. Det finns alltså skyldighet att förhandsanmäla oavsett om man ska landa fångst eller om man enbart går in för nattvila eller ska använda hamnen på annat sätt.

Noter
1) Rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och upphävande av förordning (EG) nr 779/97.

2) Rådets förordning (EG) nr 1342/2008 av den 18 december 2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden och om upphävande av förordning (EG) nr 423/2004.

3)  Rådets förordning (EG) nr 811/2004 av den 21 april 2004 om åtgärder för återhämtning av det nordliga kummelbeståndet.

4)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005,(EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006.

5)  Rådets förordning (EG) nr 2791/1999 av den 16 december 1999 om att upprätta vissa kontrollåtgärder som skall tillämpas i det område som avses i konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten.

6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 av den 15 december 2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2791/1999.