Kulturrådet

Ändrade momsregler ger 38,7 miljoner i ökat utrymme

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 13:56 CET

38,7 miljoner kr ­ det är det sammanlagda ökade ekonomiska utrymmet i
framtiden för institutioner och organisationer inom scenkonstområdet till
följd av de ändrade momsreglerna. Det konstateras i den rapport som
Kulturrådet har lämnat till regeringen. Totalt uppgår den återbetalda momsen
till ca 320 miljoner kr före skatt.

Rapporten är en redovisning av hur Kulturrådet genomfört det uppdrag man
fick av regeringen alldeles före jul: att anpassa institutionernas
verksamhetsbidrag till det ökade ekonomiska utrymme som blir följden av
retroaktivt återbetald moms samt full avdragsrätt. Sammanlagt berörs ett
fyrtiotal institutioner och organisationer på scenkonstområdet.

För den återbetalade momsen satte regeringen i sitt uppdrag till Kulturrådet
en gräns vid den 21 december. De institutioner som fått tillbaka pengar före
detta datum får behålla allt. De som fått tillbaka pengarna senare ­ eller
fortfarande väntar på återbetalning ­ berörs på så vis att den retroaktiva
delen ska räknas in i det underlag som Kulturrådet baserar sina justerade
bidragsbeslut på.

I sin rapport konstaterar Kulturrådet att det slumpmässiga utfallet av
regleringsbrevets bestämmelse i det här avseendet ²inte kännetecknas av den
förutsebarhet och likabehandling som bör prägla bidragsgivningen.²

Kulturrådets styrelse ansåg vid sitt sammanträde i förra veckan i ett
särskilt yttrande att detta slumpmässiga utfall var ²oskäligt² och pekade på
att det innehållna beloppet borde kunna justeras.

Kulturrådet har byggt sina bidragsbeslut på de uppgifter som institutionerna
på scenkonstområdet själva levererat. Man har också haft kontakt med
institutionernas huvudmän, dvs. landsting och kommuner som tillsammans med
staten står för huvuddelen av institutionernas finansiering. För att kunna
göra den anpassning av bidragsgivningen som regleringsbrevet beskriver krävs
en relativt komplicerad beräkning och bedömning. Rådet har därför anlitat
särskilda experter vid en auktoriserad revisionsbyrå.

I den rapport som överlämnas till regeringen finns en omfattande redogörelse
för hur Kulturrådet anpassat bidragen till de institutioner och
organisationer som berörs. I bilagor framgår hur mycket var och en av dessa
får i statligt verksamhetsbidrag för 2007. Vid beräkningarna av bidragen har
hänsyn tagits till ­ förutom ekonomiska förutsättningar ­ verksamhet och
kulturpolitiska prioriteringar. Kulturrådet har för detta ändamål avsatt en
summa på 22 miljoner kr för utvecklingsinsatser, tonsättarsamverkan och
andra prioriteringar inom området.

Kulturrådets rapport med bilagor finns på rådets webbplats,
www.kulturradet.se

Ytterligare information:
Per Svenson, presschef, 08-519 264 49, 070-397 76 80
Benny Marcel, avdelningschef, 08-519 264 63
Mika Romanus, biträdande avdelningschef, 08-519 264 97