Finansdepartementet

Ändrade regler för beskattning av pensionsförsäkringar

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 17:27 CET

Det strider mot EG-rätten att det bara är pensionsförsäkringar som tecknats i hemlandet som är avdragsgilla. Detta enligt en dom i EG-domstolen om ett fall i Danmark. För att anpassa den svenska lagstiftningen till EG-rätten föreslår regeringen bland annat att avdrag inte bara ska medges för premier till svenska pensionsförsäkringar utan även för premier till pensionsförsäkringar tecknade inom övriga Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

För att säkerställa att pensionsutbetalningar från utlandet beskattas, föreslås att försäkringsbolagen ska lämna kontrolluppgifter om inbetalade premier, försäkringens värde och utbetalningar, oavsett i vilket EES-land som pensionsförsäkringen tecknades i.

Förslagen presenteras närmare i finansdepartementets promemoria Nya skatteregler för pensionsförsäkring som skickas ut på remiss idag.

För att undvika skatteplanering vill regeringen att förslaget börjar gälla redan från den 2 februari, det vill säga dagen efter att regeringens skrivelse om att reglerna ska kunna tillämpas retroaktivt lämnats till riksdagen. Därför krävs särskilda övergångsbestämmelser för gamla pensionsförsäkringsavtal.

Nuvarande regler ska fortsätta att gälla för avtal som ingåtts till och med den 1 februari och i promemorian föreslås att möjligheten att flytta värdet i en pensionsförsäkring till en annan tas bort för dessa äldre försäkringar.

Regeringen avser dock att, om så är möjligt, att i den kommande propositionen föreslå regler som på ett godtagbart sätt säkerställer framtida beskattning av pensioner och pensionskapital samtidigt som de inte blockerar möjligheten att flytta värdet i en äldre pensionsförsäkring.

Motivet till åtgärderna är att säkerställa att Sverige inte förlorar skatteintäkter.


Kontakt:
Anna Unsgaard
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 30 25
0703-56 30 32
registrator@finance.ministry.se

Pia Gustafsson
Departementssekreterare
08-405 23 43

Ulf Rehnberg
Departementsråd
08-405 16 91
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Promemoria: Nya skatteregler för pensionsförsäkring (http://www.regeringen.se/sb/d/8612/a/76129)
Skr. 2006/07:47 Meddelande om kommande ändringar av skattereglerna för pensionsförsäkring (http://www.regeringen.se/sb/d/8719/a/76139)