Finansdepartementet

Ändrade regler för beskattning av sjömän

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 15:26 CET

Finansdepartementet förslår justerade regler för beskattning av sjömän i en promemoria som idag skickas ut på remiss.

I promemorian förslås att reglerna om sjöinkomstavdrag och skattereduktion för sjömän utvidgas från att bara gälla anställda på svenska handelsfartyg till att gälla alla anställda på handelsfartyg som är registrerade i EES-länder. Förslaget motiveras av att de nuvarande reglerna riskerar att strida mot EG-rätten.

Sjömän som arbetar på ett fartyg som är registrerat i ett annat nordiskt land och som går i internationell trafik är för närvarande befriade från skatt i Sverige med undantag för danska företag som går i linjetrafik mellan en svensk och en dansk hamn. Skattebefrielsen är emellertid tidsbegränsad och har årligen förlängts med ett år vilket skapat en osäkerhet om den framtida beskattningen hos dessa sjömän. I promemorian föreslås att inkomst från arbete på ett annat nordiskt fartyg som går i internationell trafik undantas från svensk skatt tills vidare.

Sjömän som arbetar på danska fartyg i linjetrafik mellan svensk och dansk hamn beskattas för närvarande i Sverige om de anställts efter januari 2001. I promemorian föreslås att även dessa sjömän befrias från skatt. För att undanröja de oklarheter som tidigare har funnits beträffande dessa sjömän föreslås skattefrihet även retroaktivt.

- Regeringen tycker det är viktigt att kunna ta bort den här skatten för den har skapat osäkerhet för sjömännen. Så istället för ryckighet så skapar vi stabila villkor och trygghet, säger finansminister Anders Borg.


Kontakt:
Anna Unsgaard
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 30 25
0703-56 30 32
registrator@finance.ministry.se

Mikael Holmgren
Ämnesråd
Skatte- och tullavdelningen
08-405 57 18
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Promemoria: Sjömannen, inkomstskatten och EU (http://www.regeringen.se/sb/d/8612/a/76614)