Fiskeriverket

Ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 14:27 CEST

2006-04-12
Fiskeriverket

I föreskrifterna införs krav på särskilt tillstånd för fiske av blåvitling. Två nya bestämmelser anger också de närmare förutsättningarna för att erhålla särskilt tillstånd för torskfiske i Östersjön samt för fiske med vissa reglerade redskap (effort) i Västerhavet. Dessutom har i en ny nationell bestämmelse beslutats som rör s.k. IUU-fartyg som har använts för illegalt, orapporterat och oreglerat fiske.

Regeln om förhandsanmälan vid särskilda landningar har förtydligats. Därtill skall fiskpartier som direktlandas i Sverige även vara märkta med datum för landning.

Bestämmelserna träder i kraft den 1 maj 2006.

Särskilt tillstånd för fiske av blåvitling

För att skapa förutsättning för en god kontroll av den svenska kvoten av blåvitling införs krav på särskilt tillstånd för detta fiske. Sådant tillstånd beviljas av Fiskeriverket i mån av kvotutrymme. Vid tillståndsgivningen beaktas tidigare bedrivet blåvitlingfiske.

Särskilt tillstånd för fiske efter torsk i Östersjön

I föreskrifterna har införts en nationell bestämmelse som anger förutsättningarna för att erhålla torskfisketillstånd för Östersjön. Sådant tillstånd krävs för fartyg som är åtta meter eller längre för fiske med redskap som är tillåtna för torskfiske. Tillstånd kan beviljas för fartyg som haft och nyttjat särskilt torskfisketillstånd under kalenderåret före det år ansökan avser. För fartyg som inte tidigare haft sådant tillstånd kan nytt tillstånd beviljas om kapacitet motsvarande fartygets kilowatt förs ut ur detta fiske. Dessutom kan Fiskeriverket, i mån av kvotutrymme, bevilja torskfisketillstånd för fiske som främjar det småskaliga kustfisket, regional utveckling eller föryngring av fiskarkåren, eller om andra särskilda skäl föreligger.

Fiske inom effortregleringen i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön

Genom nationell reglering har förutsättningarna för att erhålla s.k. efforttillstånd för fiske med vissa reglerade redskap i Västerhavet fastställts. Tillståndskravet gäller för fartyg som är tio meter eller längre. Av bestämmelsen följer att tillstånd endast kan beviljas för fartyg som haft och nyttjat sådant tillstånd under den förvaltningsperiod som föregår den som ansökan avser. För fartyg som inte tidigare innehaft sådant tillstånd kan nytt tillstånd beviljas om kapacitet motsvarande fartygets kilowatt förs ut ur detta fiske. Under innevarande förvaltningsperiod, dvs. den 1 februari 2006 – 31 januari 2007, får dock även tillståndsgiven och nyttjad fartygskapacitet under något av åren 2003-2005 läggas till grund för ansökan om tillstånd.
Dessutom kan Fiskeriverket, i mån av kvotutrymme, bevilja tillstånd för fiske som främjar det småskaliga kustfisket, regional utveckling eller föryngring av fiskarkåren, eller om andra särskilda skäl föreligger.

Förhandsanmälan vid särskilda landningar

Bestämmelsen om förhandsanmälan vid särskilda landningar har förtydligats. Som huvudregel gäller att förhandsanmälan till Kustbevakningen skall ske senast två timmar före ankomst till hamn. Detta gäller om fångsten utgörs av mer än 300 kg torsk från Östersjön, eller mer än ett ton fisk, oavsett art, fångad eller förvarad ombord i Västerhavet samt vid osorterade landningar av fartyg vars längd understiger tolv meter när landningen avser högst tio ton fisk. För övriga osorterade landningar, landningar av mer än ett ton torsk eller kummel fångad eller förvarad ombord i Västerhavet samt vid landning av mer än 100 kg djuphavsarter gäller, liksom tidigare, att förhandsanmälan skall ske senast fyra timmar före ankomst till hamn.

Märkning av landad fisk

Vid märkning av fiskpartier skall datum för landning framgå för att öka fiskens spårbarhet. Det underlättar rapporteringen för fångstmottagare som inte har dagliga leveranser av fisk samt för Fiskeriverkets korskontroll och uppföljning av rapporteringen.

Fartyg som har använts för illegalt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fartyg) i Nordostatlanten

Bestämmelsen innebär att fartyg som av EU klassificerats av som s.k. IUU-fartyg inte får landa fisk eller lasta om i svensk hamn. Inte heller får svenska fartyg bistå IUU-fartyg i dess fiskeverksamhet. Detta är nationell anpassning till det långtgående förbudet för s.k. IUU-fartygs verksamhet i punkten 13 i bilaga III till förordning (EG) nr 51/2006.