Umeå kommun

Ändringar i investeringsbudget för 2017

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2017 11:08 CET

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår för kommunfullmäktige att fastställa investeringsbudget för 2017 till 856 mnkr. Det är 125 mnkr mindre än i fullmäktiges budgetbeslut 2016-06-20. Fullmäktige föreslås också att i juni fastställa investeringsbudget för perioden 2018–2021.

Som jämförelse kan nämnas att Umeå kommun investerat för omkring 800 mnkr per år de senaste fyra åren.

– Den reviderade budgeten bygger på bedömningar av vad nämnderna faktiskt mäktar med under året, och deras äskanden finns med. Vi lade till en att-sats i beslutet, nämligen att om nämnderna behöver göra förändringar inom ram, så ska det lyftas upp till fullmäktige. Det är på nämndnivå som det görs prioriteringar mellan olika projekt, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

500 mnkr per år
Om de finansiella målen och den tidigare fastställda investeringsplanen kvarstår, ökar kommunens skuld till över 3 mdkr år 2020. Med ett överskott på 140 mnkr (omkring 2 procent av omslutningen) klarar kommunen att investera 500 mnkr årligen utan att öka skulden efter 2020.

– Det går inte att tvärbromsa på grund av behoven och det faktum att flera projekt redan är påbörjade. Vi ska kunna ta oss ned till 500 miljoner per år genom prioriteringar utifrån kommunnytta, men det kommer att ta några år. Viktigt i sammanhanget är att vi beslutar om den nya investeringsprocessen och får den på plats, säger Hans Lindberg.

Vänsterpartiet reserverade sig i arbetsutskottet till förmån för sina yrkanden. Liberalerna deltog inte i beslutet, utan partiet återkommer i kommunstyrelsen.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.