Länsstyrelsen i Kalmar län

Ännu ett steg mot en giftfri miljö – Länsstyrelsen kartlägger förekomst av kemikalier i mark och vatten

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 14:33 CET

Länsstyrelsen har under år 2006 genomfört markanalyser vid fyra nedlagda sågverk i Kalmar län. Sågverken, som ligger inom vattenskyddsområden, använde kemikalier i sin produktion. De analyser som gjorts visar att det finns kvarvarande halter av kemikalier i marken, dock så låga att de inte utgör någon fara för människor eller djur.

De platser som undersökts är Vassmolösa Ångsåg i Vassmolösa i Kalmar kommun, Andersson & Sandsborg såg i Sandbäckshult i Mönsterås kommun, samt Bille-Leijons såg och Helmer Borsjö såg vid Trekanten i Vimmerby kommun.
Det finns inga tidigare undersökningar som visat att platserna är förorenade. Dock har de, utifrån Länsstyrelsens gjorda inventeringar, prioriterats för markanalyser. Detta dels för att farliga kemikalier använts här, dels för att verksamheterna varit lokaliserade till vattenskyddsområden.
Projektet har genomförts med bidrag från Naturvårdsverket och i nära samarbete med de berörda kommunerna. En av Länsstyrelsen anlitad konsultfirma har utfört det praktiska arbetet.


Vilka föroreningar kan förekomma på dessa platser?
De kemikalier, som fram till 70-talet användes vid sågverk, var ofta av typen pentaklorfenolbaserade. Man doppade virket i kemikaliebad för att skydda det mot röta och mögelsvampar. Analyserna under 2006 har främst inriktats på att hitta eventuella spår av dessa klorfenoler. Då det finns misstankar om att det även kan finnas metaller, spillolja och dioxiner i områdena har analyserna omfattat även dessa ämnen.

Vilka resultat har man fått ?
Spår av doppningskemikalierna har hittats på alla fyra platserna, men inte i halter som utgör en risk för människor. Området i Vassmolösa är stort och kommer därför att undersökas vidare. I Sandbäckshult och Vimmerby kommer några kompletterande vattenprovtagningar att göras, men inga ytterligare undersökningar eftersom riskerna för vattentäkterna bedöms vara små.
Klorfenoler i grundvatten har påträffats enbart på en plats i Vassmolösa. I Vimmerby kunde inga grundvattenprover tas (på grund av sommartorkan), men tidigare analyser har inte visat någon halt av klorfenoler här. Provtagning kommer dock att ske under hösten.
Klorfenoler i marken har påträffats vid alla tre sågverksplatserna. Halterna är dock låga och innebär ingen risk att vistas på områdena eller för växt- och djurlivet. I Vimmerby har klorfenoler påträffats på en plats. I Sandbäckshult och i Vassmolösa är de mer utspridda.
Dioxiner återfanns på alla tre platserna, främst där doppkaren stod och där virket lades upp.
Av övriga föroreningar har lokalt förekommande ansamlingar påträffats, i Vimmerby kolväten i mark där oljor har hanterats, i Sandbäckshult en måttlig oljeförorening i grundvatten och i Vassmolösa en oljeförorening och en förhöjd halt av bly i mark där spillolja troligen har hanterats.
Ytterligare undersökningar föreslås i Vassmolösa, främst för att fastställa att klorfenoler inte kan sprida sig till kommunens vattentäkt i framtiden.


Fakta:
Användningen av pentaklorfenol förbjöds i Sverige 1978 på grund av dess dokumenterat toxiska egenskaper.
Dioxiner uppstod som en oönskad och länge okänd biprodukt i tillverkningsprocessen av de pentaklorfenolbaserade kemikalierna.