Vänsterpartiet

"Äntligen en ny skoldag!"

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 15:32 CET

Lennart Gustavsson, riksdagsledamot (v), i dagens debatt om utbildning:

- Håller skolan på att bli så fokuserad på mål och betygskriterier att
alla idéer om bildning, sociala relationer och demokrati sätts åt sidan?
Det finns en tendens åt det hållet. Skolan ska naturligtvis inriktas på
elevernas lärande. Men för att kunna utveckla både kunskap, sin person
och gemenskap med andra krävs att man trivs, känner sig bekräftad, är
trygg. Är fokus på en snäv kunskapssyn det bästa sättet att skapa dessa
förutsättningar? Trygghet och välbefinnande ska ha högsta prioritet i
skolans verksamhet. Varje elev ska kunna gå till skolan på morgonen med
känslan "Äntligen en ny skoldag!". I grundskolan har barnen skolplikt
men...samhället har också en plikt mot barnen!

- De flesta barn i Sverige mår rätt bra idag, men långt ifrån alla. Allt
fler barn får diabetes, övervikt, allergier, astma eller mår psykiskt
dåligt. Skillnader i hälsa är relaterat till kön och klass: fler flickor
än pojkar mår psykiskt dåligt, barn från områden med låg socioekonomisk
status är överviktiga i högre grad än andra. I skolan möts alla dessa
elever. Ett förebyggande arbete kan vara avgörande för hur de mår både nu
och i framtiden. Det behövs tillräckligt med personal för att varje barn
och ung ska bli sedd och få det stöd och uppmuntran just hon/han behöver.
Skolan måste också inspirera till fysisk aktivitet - allt från städning
till cykelturen måste uppvärderas.

Lennart Gustavsson tog också upp situationen på fritidshemmen:

- Skolverket rapporterar: ”Läget är allvarligt på fritidshemmen.
Gruppstorlekarna har vuxit kraftigt och kan vara extremt stora, allt från
under 10 till 100 barn. Personaltätheten har mer än halverats på tio år.
Personalens utbildningsnivå har minskat och det är svårt att rekrytera
utbildad personal. Fritidshemsverksamheten bedrivs utifrån helt olika
förutsättningar i landet och med stora och ökande skillnader mellan
kommunerna.”.

- Bara drygt 9 % av 10 – 12-åringarna är inskrivna i skolbarnomsorgen.
Många barn har flera timmar helt ”vuxenfri” tid varje dag. Under sådana
förutsättningar kan barn från socialt utsatta miljöer löpa stora risker
att dras in i negativa mönster. Bra fritidshem för 10 – 12-åringar måste
vara en av de verksamheter som skolmiljarderna ska användas till! sade
Lennart Gustavsson.

Mer information: Lennart Gustavsson, tel. 070-343 96 85

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se