Socialstyrelsen

Är dagens miljöinsatser tillräckliga för att våra barn skall kunna leva i en hälsosam miljö?

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 10:37 CET

Idag presenterar sex statliga myndigheter med ansvar för hälsofrågor
gemensamt sina underlagsrapporter till Miljömålsrådets fördjupade
utvärdering av miljökvalitetsmålen. Frågor som tas upp är bland annat
luftföroreningar, kemikalier, dricksvatten, UV-strålning, buller och radon.
Socialstyrelsen har det övergripande ansvaret för hälsofrågor i
miljömålsarbetet.

Riksdagen har beslutat om Sveriges femton miljökvalitetsmål. En fördjupad
utvärdering av arbetet med målen ska genomföras vart fjärde år.
Miljömålsrådet lämnar en samlad rapport till regeringen i början av nästa
år. Trots att utvecklingen går åt rätt håll när det gäller vissa miljörisker
konstaterar myndigheterna att det krävs omfattande åtgärder för att nå det
övergripande målet att miljön inte ska ha negativ inverkan på människors
hälsa inom en generation (år 2020).

Luftföroreningar bidrar på många håll i landet till en förhöjd sjuklighet
och dödlighet för sjukdomar i luftvägar samt för hjärtkärlsjukdomar. I en
enkätundersökning uppgav 47% av de tillfrågade att de regelbundet besvärades
av luftföroreningar. I sin rapport säger Naturvårdsverket att miljöstyrande
avgifter för tunga fordon och framkomlighetsavgifter kan vara viktiga
instrument för att nå målet Frisk luft. Det är angeläget med nya delmål
bland annat för partiklar.

Kemikalier orsakar fortfarande många förgiftningstillbud. Mindre påtagliga -
men minst lika oroväckande - är de långsiktiga hälsoeffekterna av
kemikalier. Arbetet med att nå målet Giftfri miljö går alldeles för
långsamt. Här krävs ett medvetet arbete från såväl industri som allmänhet.
Dessutom är EU:s nya kemikaliepolitik, REACH, mycket betydelsefullt, skriver
Kemikalieinspektionen.

Dricksvatten i Sverige är oftast av hög kvalitet, men för de två miljoner
människor som dricker vatten från enskilda brunnar är hälsosamt dricksvatten
ingen självklarhet. Sveriges Geologiska Undersökning vill skapa fokus på
dricksvattenkvalitet genom att införa ett nytt delmål under miljömålet
Grundvatten av god kvalitet.

Hur kan vi förändra svenskarnas solningsbeteende? Trots återkommande
informationsinsatser om riskerna med UV-strålning ökar antalet årliga
hudcancerfall. Därför behövs ytterligare åtgärder, menar Statens
Strålskyddsinstitut som nyligen tagit fram en handlingsplan med förslag som
bland annat riktar sig till samhällsplanerare, myndigheter, forskare och
näringsidkare

Boverket ansvarar för målet God Bebyggd Miljö, där man tar fasta på två
hälsoproblem - buller och radon. Bullerstörningarna ökar och det kommer att
bli svårt att nå det modesta delmålet för buller som innebär att 5 % färre
ska utsättas för buller över gränsvärdet år 2010. Hur ska då bullerproblemet
i sin helhet kunna åtgärdas fram till 2020? När det gäller radon konstaterar
Boverket att saneringstakten är alldeles för låg. Trots att radon orsakar
uppskattningsvis 500 fall av lungcancer per år är fastighetsägarnas intresse
för att åtgärda problemet svagt. Boverket har också valt att bredda
perspektivet på God bebyggd miljö och lagt till tre egna aspekter som delvis
har bäring på hälsa: tillgänglighet, trygghet och inflytande.

För mer information, se underlagsrapporterna eller kontakta respektive
myndighet:

Hälsa i miljömålen: Kontaktperson Socialstyrelsen Ing-Marie Olsson 08-555
530 00.
Länk till underlagsrapport
http://www.sos.se/FULLTEXT/103/2003-103-8/2003-103-8.pdf
<http://www.sos.se/FULLTEXT/103/2003-103-8/2003-103-8.pdf>
<http://www.sos.se/plus/dokinfo.asp?valPubl_id=2003-103-8>

Frisk luft: Kontaktperson Naturvårdsverket Titus Kyrklund 08-698 10 00.
Länk till underlagsrapport
http://www.naturvardsverket.se/dokument/hallbar/miljomal/fu/fudok/fuluft.pdf
<http://www.naturvardsverket.se/dokument/hallbar/miljomal/fu/fudok/fuluft.pd
f>

Giftfri miljö: Kontaktperson Kemikalieinspektionen Peter Sundin, 08-519 411
00.
Länk till underlagsrapport
http://www.kemi.se/raw/documents/43241_ufp_gfm2003.pdf
<http://www.kemi.se/raw/documents/43241_ufp_gfm2003.pdf>

Säker strålmiljö: Kontaktperson SSI: Sophie Ljungberg, 08-729 71 00.
Länk till underlagsrapport
http://www.ssi.se/miljoovervakning/MiljomalsRap_okt_2003.pdf
<http://www.ssi.se/miljoovervakning/MiljomalsRap_okt_2003.pdf>

Grundvatten av god kvalitet: Kontaktperson Sveriges geologiska undersökning
Lotta Lewin-Pihlblad 018-17 90 00.
Länk till underlagsrapport
http://www.sgu.se/verksamhet/miljo/miljomal/rappmedd-214.pdf
<http://www.sgu.se/verksamhet/miljo/miljomal/rappmedd-214.pdf>

God bebyggd miljö: Kontaktperson för Boverket Hans Gustafsson 0455-35 30 00.

Länk till underlagsrapport
http://www.boverket.se/novo/filelib/arkiv11/publikationerfulltext/slutrappor
tgbm.pdf
<http://www.boverket.se/novo/filelib/arkiv11/publikationerfulltext/slutrappo
rtgbm.pdf>