Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Är det barnens bästa att skickas till Afghanistan?

Press release   •   Jul 18, 2019 13:53 CEST

Barnen har lärt sig om mänskliga rättigheter.

Barnfamiljerna på Norra Bantorget är desperata. De landar i huvudstaden under sämst tänkbara tid - när Sverige är stängt på grund av semester. De 60 barnen med sina föräldrar står inte ut. De förväntas resa till Afghanistan, ett land där många av föräldrarna aldrig varit. 

I utlänningslagen sägs att hänsyn ska tas till barnets hälsa och utveckling samt till vad barnets bästa i övrigt kräver. Enligt Migrationsverkets dokument ska rimligheten med internflykt undersökas och barnets bästa ska genomsyra bedömningen.

Enligt den tillfälliga lagen, som gäller 2016 – 2021, kan asylskälet ”ömmande omständigheter” bara användas om en utvisning skulle strida mot ”ett svenskt konventionsåtagande”.

Sverige har skrivit under barnkonventionen, som dessutom blir lag 1 januari 2020. Enligt artikel 3 ska barnets bästa beaktas vid alla beslut som rör barn. Barnen har rätt till liv och utveckling, till "skälig levnadsstandard", till hälso- och sjukvård, till skolgång.  

Eftersom barnperspektivet saknas helt i den tillfälliga lagen så kan lagen i sig anses utgöra brott mot barnkonventionen (1). Enligt Europadomstolen kan avsaknad av analys av barnets bästa stå i strid med Sveriges internationella konventionsåtaganden. Staters önskan att kontrollera invandringen kan inte gå före barnets bästa.    

FN:s barnrättskommitté uttalade i sina rekommendationer till Sverige 2015 att barnets bästa ska utredas i asylärenden. En ny uppföljning kommer 2020. 

Vad väntar barnen i Afghanistan?

Familjerna kommer ofta från Iran - föräldrarna kan till och med vara födda där. De "återvänder" alltså till ett land där de flesta inte har några anhöriga eller stödsystem. En del har personliga fiender som väntar på deras ankomst.

Många kommer till ett läger för internflyktingar. De får bo i tält året om, i sommarhetta, regn och lervälling, snö och kyla. Det är brist på toaletter, vatten, mat, sjukvård, skolor. Barn dör av mässlingen och lunginflammation. Arbetstillfällena är små.

I städerna hänvisas de till kyffen där barnen hålls inomhus på grund av risken för kidnappning och explosioner. Det är brist på mat och barnen kan inte gå i skolan. Pappa riskerar livet i våldet när han går iväg och söker jobb. 60 % av kvinnorna i Afghanistan är änkor. Arbetslösheten är 40 %. 

Rädda Barnen har listat vad som kan drabba barn i Afghanistan: flykt, spädbarnsdöd, undernäring, barnarbete, barnsoldat, tvångsgifte, fattigdom, naturkatastrofer och väpnade konflikter. Pojkar kan dessutom utnyttjas sexuellt som bacha bazi, "danspojkar". 

Så här skriver utrikesdepartementet om mänskliga rättigheter i Afghanistan: 

Kvinnor och barn är särskilt utsatta och har drabbats hårt av säkerhetsläget. 

Barns rättigheter är kraftigt åsidosatta och det råder stor brist på tillgång till utbildning och hälsovård. Regeringens ansträngningar för att eliminera allvarliga övergrepp mot barn i väpnad konflikt har lett till förbättringar men överträdelser förekommer fortfarande. 

Afghanistan är ett av världens fattigaste länder. Stora delar av befolkningen lever i extrem fattigdom. Landet uppvisar fortsatt bland de lägsta humanitära indikatorerna i världen. Läget är särskilt allvarligt för landets hundratusentals internflyktingar som ofta saknar tillgång till grundläggande samhällstjänster. Tillgång till hälsa, utbildning, vatten och mat är därtill stora utmaningar i flera regioner.”

Har Migrationsverket bedömt barnens bästa i utredningarna?

Barnkonventionen är ännu inte lag. Men det hindrar inte att Migrationsverket ska motivera hur hänsyn tas till barnens bästa i utredningarna. Det finns inget som tyder på att Migrationsverkets handläggare över huvud taget berört vad som är barnens bästa.

Europadomstolen anser att hänsyn ska tas till "den formande delen" av ett barns liv (1). Efter småbarnsåren lär sig barnet mer av omgivningen än av föräldrarna. Få av barnen kan anses ha någon form av anknytning till Afghanistan.

Det är dags att göra en ”barnutredning” där Migrationsverkets utredningar granskas med hänsyn till hur barnens bästa bedöms. 

Liv utan gränser sida på Facebook

Stötta barnfamiljerna på Norra Bantorget Facebookgrupp

Stöd dem ekonomiskt: Swish 123 280 00 01. Bankgiro 5049-0697. (Refugees welcome Stockholm)


BARNKONVENTIONEN

Barnombudsmannen

UNICEF Artiklarna 1- 42 i kortversioner 

LÄS MER

Stora risker för barn och unga som återvänder till Afghanistan Rädda Barnen 16.10.2018

Sverige skickar små barn till hedersvåldet Aftonbladet 9.3.2019

Stening hotar barnfamilj vid utvisning Blankspot 28.2.2019

Barnen och pappan utvisas till Afghanistan - mamman kvar DN 23.5.2019

Magda Gad: Hälften av kvinnorna gifts bort innan de är myndiga Expressen 13.12.2018

Nära hälften av de afghanska barnen får ingen skolgång  DN 3.6.2018

Afghanska barn som saknar skolgång ökar Norrbottenskuriren 3.6.2018

Flicka såldes för 3000 dollar - för mat på bordet SvD 28.11.2018

Barn till salu: Bacha bazi UR Skola 2017

Dina risker i Afghanistan Rädda Barnen

Sverige är inte alltid bäst i klassen på barns rättigheter UNICEF 2015

Child returns in Afghanistan: Prospect for durable solutions Save the children 2019

From Europe to Afghanistan: Experiences of child returnees Save the children 2018   

REFERENSER

1. Den temporära lagen - en fråga om status och konventionskränkningar? Örebro universitet vt 2017

Media äger rätt att återge texten med angivande av källa och författare: Ingrid Eckerman 

Hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!  
Facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med över 21 000 medlemmar 
Föreningen Stöttepelaren - stöd till ensamkommande barn och unga 
Konferensen How safe is Afghanistan?

Kontaktpersoner 
Ingrid Eckerman  ingrid at eckerman.nu 070 55 73 193
Karin Fridell Anter  karinfa at explicator.se  070 769 40 17 

Ali Zardadi  (ungdomsrepresentant)  alizardadi2 at gmail.com  073 757 92 49