Gar-Bo AB

Är passivhus hållbara nog för att byggas? Sammanfattning av seminarium i Almedalen 2013

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2013 07:15 CEST

Systematiska byggfel i såväl småhus som flerbostadshus har återkommande drabbat byggbranschen vid olika tillfällen i historien. Vad som bör göras för att i framtiden undvika dessa utvecklingsfel är det ingen som idag kan svara på. Därför samlade försäkringsbolaget Gar-Bo ledande experter från byggsektorns olika områden för att starta en diskussion om hur byggbranschen ska undvika framtida utvecklingsfel.

Boende i nybyggda hus har ungefär var femtonde år drabbats av systematiska byggfel som äventyrat både privatekonomi och den egna hälsan hos de boende. På 70-talet var det plattor på mark med ingjutna reglar, därefter flytspackel med kasein, och nu senast putsfasader av tjock målarfärg på cellplast. Är detta konsekvenser av utvecklingen i byggbranschen som vi får lära oss att leva med eller är det brister inom byggsektorns FoU (forskning och utveckling) som går att komma tillrätta med? Riskerar satsningen på lågenergihus att bli nästa systematiska byggfel? Vem ska i sådana fall ta ansvar för att boende i nybyggda bostäder får en trygg miljö och ekonomi?

Panelen som diskuterade dessa frågor bestod av: Ulf Perbo (Statssekreterare, Socialdepartementet), Johnny Kellner (Teknik- och miljöchef, Veidekke Sverige), Daniel Liljeberg (Chefsekonom, Villaägarna), Åsa Söderström Jerring (styrelseproffs och företagsledare) och Peter Wipp (VD, Gar-Bo Försäkring).

"Det är svårt att kombinera olika material i bygg- och konstruktionsprocessen"

- Det finns en risk att energisnåla hus kan bli vårt nästa systematiska byggfel, säger Johnny Kellner. Det är svårt att kombinera olika material i bygg- och i konstruktionsprocessen. Men det svåra slutar inte där, man måste också applicera dessa kombinationer i hantverkarens vardag. Utförandet kommer i framtiden att kräva en större noggrannhet än tidigare då nya konstruktioner har en tendens att bli mer sårbara, bland annat på grund av höjda energikrav. Ett visst utrymme måste lämnas för vissa misstag i utförandet, samtidigt som nya konstruktioner också måste ge utrymme för husägaren att i framtiden kunna göra vissa ingrepp på sitt hus.

Ytterligare en utmaning som Kellner ser inför framtiden gäller kunskapsöverföringen mellan forskare och hantverkare. Även om Sverige förmodligen har världens bäst utbildade hantverkare måste kunskapen som hela tiden växer fram bli mer lättillgänglig. Idag publiceras svensk forskning från exempelvis KTH och Energimyndigheten bara på engelska. Forskningen borde även publiceras på svenska så att fler kan ta del av den. 

En viktig fråga inom byggsektorn som Åsa Söderström Jerring lyfte fram är hur vi får till den nödvändiga innovationen utan att göra avkall på kvalité och säkerhet. Hon efterfrågar affärsformer som gynnar de smartaste lösningarna, inte bara de billigaste.

"Det behövs affärsformer som gynnar de smartaste lösningarna, inte bara de billigaste"

- Det måste finnas en förutsättning att tjäna pengar på sina lösningar för att någon ska vilja driva utvecklingen, säger Åsa Söderström Jerring. Exempelvis skulle marktilldelning kunna premiera de företag som är innovativa. När vi blickar in i framtiden kommer inte passivhus att bli något större problem eftersom efterfrågan är för liten. Däremot kommer efterfrågan på plushus (hus som producerar mer energi än de konsumerar) att öka, och då blir frågan hur vi undviker utvecklingsfel i det sammanhanget. Andelen FoU är idag väldigt låg i branschen och det behövs mer för att möjliggöra en utveckling av samhällsmiljön och mer standardisering krävs. Förmodligen kommer den utveckling som behövs drivas på av efterfrågan. Det är viktigt för branschen att man testar sina lösningar och tänker på att en lösning kan förstöras av en brukare. Det är också viktigt att den som utvecklar en lösning tar ansvar för den menar Söderström Jerring.

Daniel Liljeberg från Villaägarnas uppmanade staten till att ta ett ansvar för utvecklingsfel. Villaägarna önskar också att konsumenten/byggherren inte ska behöva ha detaljkunskap i byggfrågor. Konsumenten ska efterfråga hus och byggande utan att behöva sätta sig in i byggprocessens alla detaljer.

- När det kommer till ansvarsfrågan är den svår att lösa utan stora nackdelar för någon part, inflikade Ulf Perbo. Från statens håll vill man se bra kontrollsystem inom PBL (Plan och Bygglagen), man vill medverka till en bra försäkringslösning samt göra satsningar på FoU. FoU måste även drivas av branschen och det är ett marknadsproblem om det inte är lönsamt att driva FoU.

-Det är svårt för byggherren att ställa krav på branschen, husen och det egna bygget, fortsatte Peter Wipp.

"Det finns ingen idag som tar en ledande roll"

Det finns ingen idag som tar en ledande roll i frågan om hur exempelvis energisnåla hus ska vara konstruerade och var toleransnivåer ska ligga. Många konsumenter lockas av att ta det billigaste anbudet, förmodligen eftersom man tror att det är enkelt att bygga hus. Det är trots allt ganska enkla material man bygger med, men när enkla material kombineras i en huskonstruktion blir det komplext. Som försäkringsbolag skulle vi vilja se ett tekniskt råd inom branschen som kan granska tekniska lösningar, och agera whistleblower när en riskkonstruktion börjar användas på marknaden.

Gar-Bo koncernens bolag säljer byggfelsförsäkringar och tjänster som riktar sig till den som bygger hus. Utöver försäkringar erbjuder vi färdigställandeskydd, Kontrollansvarig- och besiktningstjänster som är av nytta under byggtiden. Läs gärna mer om oss på www.gar-bo.se.