Nackskadeförbundet och arbetsgruppen AMBU

Är Regeringsrätten och Högsta domstolen goda föredömen för övriga domstolar? Följer de EU-domstolens beslut?

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2010 20:53 CEST

Varför skulle vanliga myndigheter bry sig om att följa EU-domstolens beslut om sjuk- och hälsovård eller gränsöverskridande vård, när inte Regeringsrätten eller Högsta domstolen tycks göra det fullt ut? Varför skulle då t ex kammarrätten i Falun bry sig om att konsultera EU-domstolen - ens när ett ombud för en skadedrabbad kräver det

Kammarrätten både i det ovan aktuella målet, men även andra kammarrätter tycks ha en större förståelse för den argumentation som Försäkringskassans processjuridiska enhet framför, än det som drabbades ombud hävdar. Återkommande framförs sådana berättelser till Nackskadeförbundet.

Om detta är sant föreligger inte den objektivitet som allmänheten kan förvänta sig från rättsväsendet. Det låter ju så bra att "land skall med lag styras", men idag är i Sverige skaran tvivlare allt större när det är frågan om Sverige längre är att betrakta som en rättsstat - annat än på pappret.

Har Sverige undantag från EU-domstolens beslut? Vid kontakt med EU-kommissionens representanter framgår att Sverige INTE har några undantag när det gäller skyldigheten att konsultera.

Nästan dagligen påvisas brott mot beslutet att konsultera EU-domstolen när nackskadade fall skall avgöras i tingsrätter, hovrätter och kammarrätter.

Då kan Försäkringskassans (FK) och försäkringsindustrins företrädare framföra argument vilka bryter mot vad som gäller gränsöverskridande vård och "internationellt accepterad vetenskap".

Domare t o m vägrar att på direkt uppmaning från drabbades ombud konsultera EU-domstolen, vilket enligt ledande expertis på tolkning av EU-domstolens beslut och svensk lagstiftning är ett mycket allvarligt brott.

En sådan vägran skall leda till åtal mot domare vilka nonchalerar att ombud framför krav på en konsultation i samband med rättegång.

Domstolarna har således skyldighet att göra det, om minsta tvivel föreligger eller begäran om konsultation begärs.

Jäv, även om det benämnes delikatessjäv, tycks inte vara något som rättsamhället bryr sig om. Framförs synpunkter på att jurister eller läkare samtidigt sitter på två stolar när det gäller ärenden som har med hur ett rättvist samhälle borde agera - hörs varken orden "usch, fy eller korruption". - Tystnaden är då total. Inget intresse tycks då finnas ens i ledande dagstidningar eller i TVprogram där annan typ av kritik framförs mot olika företeelser i vårt samhälle. Varför det är så kan man undra.

Finns det så få personer med specialistkunskap att det är skäl nog för att ledande doktorer både kan fungera som rådgivare åt Socialstyrelsen (när det gäller bedömningar om samband föreligger när juridiska processer skall avgöras mellan trafikskadade och deras försäkringsbolag) samtidigt som dessa personer under många år tjänstgjort som försäkringsmedicinska rådgivare åt försäkringsindustrin

Om dessa saker går det att läsa vidare på www.nackskdeforbundet.se

Sedan länge har påtalats att allt inte står rätt till i dessa sammanhang. Så gäller t ex fortfarande, trots kritik från olika håll, att försäkringsmedicinska rådgivare inte står under någon myndighets tillsyn, utan kan hävda saker som går senaste internationella vetenskap emot - utan att ens få en endaste reprimand.

Så har det varit i alla år, men enligt Severin Blomstrand, som i olika sammanhang varit ensamutredare, finns ingen anledning att ändra på detta förhållande.

Vilken motivering finns för ett sådant ställningstagande? Ingen sakdiskussion gällande fakta finns med i sammanhanget.

Är det rimligt att en ledande jurist skall kunna få fungera som utredare när försäkringsystem skall förändras, samtidigt som denne tidigare arbetat åt försäkringsindustrin?

"Caesars hustru får inte ens misstänkas", lär ett gammalt ordspråk lyda. Finns det inga oberoende personer med tillräcklig kunskap i ämnet att tillgå i Sverige?

Vad vet egentligen jurister om medicinska spörsmål?

Kan man räkna med att försäkringsindustrins "experter", utbildade av Försäkringsförbundet, verkligen företräder senaste medicinsk kunskap gällande hur skador i halskotpelare och hjärnans olika delar kan fastställas och behandlas?

Eller vilka besvär som uppstår till följd av skadorna?

Visste Whiplashkommissionens "experter" tillräckligt mycket om skador och uppkomna besvär?

Hade Socialstyrelsens sakkunniga kunskap nog att uttala sig om kausalitet kunde föreligga eller ej i skilda ärenden?

Vad vet ledande politiker, som önskar genomföra utredningar. egentligen om vad det är som gäller specifikt för aktuella ämnen?

Var det okunskap i medicinska frågeställningar som ledde till att Försäkringskassans nya sätt att agera på indirekt blev en opinionskatastrof?

Var det bara en önskan om att spara pengar som låg bakom?

Vilka personer utnämns till myndigheternas styrelser?

Vad kan man förvänta sig att t ex en före detta duktig finansminister, Erik Åsbrink, skall begripa vad Försäkringskassan egentligen håller på med? Vet han hur pass god medicinsk kunskap som anställda försäkringsläkare egentligen besitter? Eller hur kunskapsläget ser ut bland handläggarna?

Hur kommer det sig att en före detta näringsminister, Björn Rosengren, som sannolikt saknar all tänkbar kunskap i medicinska frågor, får möjlighet att organisera friskskrivning av skadedrabbade, vilka ännu inte fått sina diagnoser fastställda?

Vilken kompetens eller kunskap har de försäkringsmedicinska rådgivarna, vilka arbetar åt Försäkringskassan eller försäkringsindustrin?

Hur oberoende är de i förhållande till dem som förser dem med ersättningar för utfört arbete?

Om dessa saker går det att läsa vidare på www.nackskadeforbundet.se

I bibeln finns en liknelse, som handlar om vad som händer, när en blind leder en blind! Vad annat kan man hävda råder i de ovan beskrivna bilderna ur dagens verklighet?

Domare utan tillräcklig medicinsk kunskap skall avgöra i juridiska processer mellan skadedrabbade och deras motparter - Försäkringskassan eller försäkringsindustrin.

Kan de uppfatta när de har blivit manipulerade med hjälp av medicinska termer, som låter som vore det gedigna fakta som det redogjorts för

Politiker utnämner politiker och administratörer till att styra över verksamheter där de förefaller sakna grundläggande kunskap.

Beskrivningar av hur verkligheten fungerar går det att läsa om både på www.nackskadeforbundet.se men även hos registrator i regeringskansli och skilda myndigheter.

Så länge som domstolarna inte lever upp till EU-domstolens beslut om sjuk- och hälsovård, samt den gränsöverskridande vården lär skadedrabbade fortsatt få lida eftersom svenska myndigheter tycks endast bry sig om vad andra svenska myndigheter tycker, samtidigt som delikatessjäv tillåts få florera utan att samhället reagerar.

Den 29 oktober har Nackskadeförbundet organiserat ett seminarium i Falun, där aktuell kunskap i ämnet - både medicinskt och juridiskt kommer att diskuteras. Bilden ovan visar programmet, som även kan läsas på Nackskadeförbundets hemsida.

 

Vår målsättning är att arbeta för

• en ökad sakkunskap om nackskador.

• Idag finns möjligheten att få ta del av moderna undersökningsmetoder genom

Nackskadeförbundet, som verkligen visar vilka skador patienten har, därmed få en rättvisande

medicinsk bedömning, med efterföljande adekvat vård.

• en sjukvård som hjälper, och inte stjälper patienten.

• ett ur patientens synvinkel fungerande försäkringsläkarsystem, ställd under socialstyrelsens kontroll.

• en opartisk myndighet, dit patienterna kan vända sig med sina klagomål.

• att stödja enskilda i sjukvårdsprocessen samt i kontakter med myndigheter och rättsväsendet.

• lagstadgade patienträttigheter.

Mer finner du på www.nackskadeforbundet.se