Varbergs kommun

Ärendelista till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 7 november 2005

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 17:07 CET

1. Val av protokollsjusterare

2. Anmälan av tillkommande ärenden

3. Anmälan av ev. jäv

4. Uppföljning av budget 2005

5. Budget 2006

6. Ansökan från Varbergs Kristna skola, ekonomisk förening

7. Ansökan från Fyrens föräldrakooperativ, ekonomisk förening

8. Gymnasiesamverkan Falkenberg – Varberg

9. Samverkansavtal med Hylte kommun

10. Ansökan om bidrag till investeringar i utemiljö; Göthriks skola

11. Samrådshandling till detaljplan för del av kv. Kavalleristen 1

12. Samrådshandling till detaljplan för Göingegården södra, etapp 1

13. Förslag på sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden och
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006

14. Namn på förskola i Tvååker

15. Fyllnadsval av personlig ersättare för Robert Majlöv (kd) i
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

16. Situationen inom förskoleverksamheten

17. F-9 information

18. Gymnasieskolans om- och tillbyggnad

19. Övriga informationsärenden

20. Tillkommande ärenden

21. Delegationsbeslut/anmälningsärenden

22. Meddelanden

23. Övriga frågor