Aerocrine AB

Aerocrine Offentliggör Prospekt för Nyemissioner

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 09:40 CEST

SOLNA, Sverige – 22 september 2010 – Aerocrine AB (OMX Nordic Exchange: AERO B) meddelar att Bolaget idag offentliggör prospekt i samband med Bolagets företrädesemission om 155,5 MSEK och riktade emission av aktier och konvertibler till Novo A/S om totalt 225 MSEK.  Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet finns tillgängligt på Aerocrines hemsida, www.aerocrine.com/sv/, och Swedbanks hemsida, www.swedbank.se/prospekt. Prospekt och anmälningssedlar kan även erhållas kostnadsfritt från Aerocrine via telefon: 08-629 07 80, eller från Swedbank Emissioner via telefon: 08-585 918 00 och e-post: emissioner.sthlm@swedbank.se.

Prospektet kommer att skickas till direktregistrerade aktieägare i Sverige.  Förvaltarregistrerade aktieägare bör kontakta sin förvaltare.

Aerocrine kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma där Scott Beardsley, senior partner hos Novo Growth Equity, föreslås väljas in i Aerocrines styrelse samtidigt som Lars Gatenbeck ställer sin plats som styrelseledamot till förfogande.

För mera information, kontakta:

Paul de Potocki, VD, telefon: 08-629 07 80

Michael Colérus, Ekonomichef, telefon: 08-629 07 85

Om Aerocrine

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och  NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Hongkong eller Japan

Informationen är sådan som Aerocrine kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 september 2010 klockan 08:00.

VIKTIG INFORMATION


Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Hongkong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Aerocrine. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Aerocrine kommer endast att ske genom det prospekt som Aerocrine offentliggör i september 2010, vilket prospekt bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Aerocrines styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.