Aerocrine AB

Aerocrine slutför emission av aktier och konvertibelt skuldebrev om totalt 361 Mkr

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 11:52 CEST

SOLNA, Sverige – 20 oktober 2010 – Aerocrine AB (OMX Nordic Exchange: AERO B) meddelar att Bolaget idag offentliggör resultatet i företrädesemissionen. Genom företrädesemissionen tillförs Aerocrine totalt 136,1 Mkr i eget kapital. Tidigare har Bolaget meddelat att Bolaget tillförts sammanlagt 225 Mkr via en riktad emission och utgivande av konvertibelt skuldebrev till det danska Bolaget Novo A/S. Sammantaget har Bolagets finansiella ställning stärkts med 361 Mkr under september och oktober.

Aerocrine kan nu meddela att Bolagets finansieringsprocess är avslutad och att totalt 361 Mkr har tillförts via:

i)    i september genomförd riktad nyemission till Novo A/S om 112,5 Mkr med teckningskurs 7 kronor   per aktie

ii     i september till Novo A/S utgivet konvertibelt skuldebrev om 112,5 Mkr med konverteringskurs om 8,75 kronor per aktie samt

iii)   i oktober genomförd företrädesemission om totalt 136 Mkr före avdrag för emissionskostnader till nuvarande aktieägare med teckningskurs 7 kronor per aktie.

Totalt innebär detta att antalet utestående aktier ökas med 35,5 miljoner aktier till 102,2 miljoner aktier. Vid full konvertering av utestående konvertibellån kan ytterligare 12,9 miljoner aktier komma att ges ut.

Aerocrine har under det senaste året uppnått flera viktiga strategiska mål, inklusive framgångsrik produkt- och teknologiutveckling, växande kostnadsersättning från privata sjukförsäkringsföretag i USA och ytterligare förstärkning av Bolagets patentportfölj.  Emissionerna görs med syfte att stärka Aerocrines finansiella ställning och möjliggöra att Bolaget får en ny ägare av strategisk betydelse.  Den påtagliga förstärkningen av Aerocrines finansiella position och inträdet av Novo A/S, en stark specialistinvesterare inom life science, som stor ägare gör det möjligt för Bolaget att:

  • Utöka aktiviteterna för att uppnå full kostnadsersättning och generera ökande försäljningstillväxt på den kliniska marknaden
  • Nyttja Bolagets ledande teknologiska position och samarbete med Panasonic för att ytterligare bredda införandet av inflammationsmätning i rutinmässig klinisk användning samt att ta förberedande steg för att utforska potentialen för hemanvändning
  • Kapitalisera på gjorda investeringar för uppbyggnad och försvar av Bolagets patentportfölj

Företrädesemission

Det slutliga resultatet för Aerocrines företrädesemissionen visar att 19,4 miljoner aktier har tecknats, motsvarande 87,5 procent av de erbjudna aktierna, varav 18,2 miljoner aktier med stöd av teckningsrätter och 1,3 miljoner aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen innebär att Aerocrines egna kapital ökar med 136,1 Mkr före emissionskostnader, varav 88,1 Mkr genom likvida medel och 48,0 Mkr genom kvittning av aktieägarlån.

Investor Growth Capital, HealthCap och Life Equity Sweden har inom ramen för företrädesemissionen kvittat hela deras respektive utestående aktieägarlån, inklusive upplupen ränta, om totalt 7,2 MUSD motsvarande 48,0 Mkr.

De som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i enlighet med de principer som anges i prospektet. Utskick av avräkningsnota till de tecknare som har tilldelats aktier sker den 21 oktober 2010 och betalning ska erläggas senast den 26 oktober 2010. Endast de som erhållit tilldelning kommer att meddelas.

De aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 28 oktober 2010. Aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel omkring den 8 november 2010.

Genom företrädesemissionen ökar Aerocrines aktiekapital med 9 719 665,50 SEK till 51 081 678,50 SEK och antalet aktier med 19 439 331 till 102 163 357 aktier.

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare till bolaget i samband med företrädesemissionen.

För mera information, kontakta:
Paul de Potocki, VD, telefon: 08-629 07 80
Michael Colérus, Ekonomichef, telefon: 08-629 07 85

Om Aerocrine

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och  NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Informationen är sådan som Aerocrine kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2010 klockan 11:00.

VIKTIG INFORMATION


Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Hongkong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Aerocrine. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Aerocrine skedde genom det prospekt som Aerocrine offentliggjort i september 2010, vilket bl.a. innehåller redovisningshandlingar samt information om Aerocrines styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.