Forum för gemensam nordisk elmarknad

Även finska elbolag går samman i frågorna om gemensam nordisk elmarknad

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 09:06 CET

I våras bildade små och medelstora elnäts- och elhandelsföretag företrädesvis på den svenska landsbygden nätverket Forum för gemensam nordisk elmarknad.

Syftet med nätverket var att ge de små elbolagen en gemensam röst, ett upprop i arbetet med att utforma en framtida gemensam nordisk slutkundsmarknad.

Nu bildas även ett finskt nätverk i samma syfte – 40 små och medelstora bolag har gått samman i intresseföreningen Lokalkraft.

 

– Tyvärr har både beslutsfattare, marknad och marknadens små aktörer vaknat sent. Snart är den dåligt utredda gemensamma nordiska elmarknaden ett faktum med förslag som innebär fördyrningar och försämringar för kunderna, säger Jonny Blomqvist, talesman för Forum för gemensam nordisk elmarknad och VD för Skara Energi.

 

Idag har det svenska nätverket 70-talet medlemmar och har inlett ett givande samarbete med den finska intresseföreningen Lokalkraft.

– Vi representerar nu 1 miljon elnätskunder och nästa steg är att vi även ska försöka väcka de små danska och norska elbolagen i denna fråga, säger Blomqvist.

 

– Vi är kritiska till hur en så pass viktig framtidsfråga hanteras av NordREG. Den utredning som beställts av de nordiska energimyndigheterna är så pass bristfällig att de långsiktiga konsekvenserna av beslut som fattas utifrån den kan vara förödande för konkurrens och framtida utveckling av elmarknaden, menar Jonny Blomqvist.

 

Han säger att han är förvånad över att Konkurrensverket inte reagerat över hur konkurrensen etappvis försvagas inom elmarknaden. Han uttrycker även förvåning över att organisationerna för villaägarna, hyresgästerna, fastighetsägarna, företagarna och jordbrukarna ännu inte reagerar mer över utvecklingen.

– Frågan är komplex och svår att genomlysa, säger Blomqvist och fortsätter:

– Vi är inte emot en gemensam nordisk elmarknad, men vi är kritiska till hur arbetet genomförs.

 

– Myndigheten har på förhand bestämt sig för vilken marknadsmodell som ska gälla och har därför lagt fram ett förutbestämt förslag som bygger på dåliga utredningar.

– Därför är ”Enkelt för kunden” lättare att säga för energiminister Anna-Karin Hatt än säga att elhandlarna kommer att öka sina marginaler, ta ut administrativa kostnader samtidigt som den lokala servicen försämras, avslutar Jonny Blomqvist, talesman för uppropet Forum för gemensam nordisk elmarknad.

Forum för gemensam nordisk elmarknad är en sammanslutning av 45 små och medelstora elhandels- och elnätsföretag. Syftet med forumet är att belysa frågan om en gemensam nordisk elmarknad mot slutkund ur ett landsorts-, glesbygds- samt kund- och serviceperspektiv.

Vår ståndpunkt är att det inte alltid tas hänsyn till de små aktörernas och deras kunders intressen samt bortses från samhällsnyttan i diskussionerna om en gemensam nordisk elmarknad, och på sikt även en gemensam marknad inom EU.

I Norden finns stora geo- och demografiska skillnader i respektive land, vilket påverkar eldistributionen och skiljer de nordiska länderna från flertalet andra EU-länder.

Elen har en central och viktig roll för lokal och regional utveckling, vilket understryker vikten av lokal anknytning och att beslut fattas nära kunden.

Vårt mål är att inte medverka till beslut som innebär fördyrningar och försämringar för våra kunder.