Utbildningsdepartementet

Agenda för mångkultur - programförklaring och kalendarium för Mångkulturåret 2006

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 11:05 CEST

Kommittén för samordning av Mångkulturåret 2006 överlämnar idag sitt delbetänkande Agenda för mångkultur -programförklaring och kalendarium för Mångkulturåret 2006 (SOU 2005:91) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky.

Regeringen har utlyst 2006 till ett särskilt Mångkulturår. Ett stort antal myndigheter, institutioner, stiftelser, bolag, kommuner, landsting, regioner, länsstyrelser, fria aktörer m.fl. har fått i uppdrag eller har inbjudits att medverka i Mångkulturåret 2006.

Syftet med Mångkulturåret 2006 är att på ett bestående sätt öka alla invånares möjligheter att delta i kulturlivet och att skapa ett samspel mellan olika kulturtraditioner. Syftet är också att skapa incitament för att offentligt finansierade kulturverksamheter på ett tydligt sätt speglar och införlivar den etniska och kulturella mångfald som finns i dagens Sverige.

- Mångkulturåret 2006 är inget jippoår, utan är början till en långsiktig förändringsprocess där samtal, dialog och reflektion kommer att stå i centrum, säger regeringens nationella samordnare för Mångkulturåret 2006 Yvonne Rock.

- Intresset för att medverka i Mångkulturåret är mycket stort. Detta märks inte minst genom de många redovisningar av planerade aktiviteter och verksamheter som vi har fått in från hela landet. Nästa år kommer att bjuda på en mängd olika aktiviteter, samtal och diskussioner och förhoppningsvis även leda till att myndigheter, institutioner och andra aktörer vidtar konkreta åtgärder för att öka mångfalden inom kulturlivet, säger Yvonne Rock.

Under Mångkulturåret 2006 kommer särskilt arbetet med mångkultur på lokal och regional nivå att lyftas fram. Samtidigt kommer fokus även att läggas på att hämta in internationella erfarenheter och kunskaper från mångkulturarbete i andra länder.

Det interkulturella perspektivet kommer särskilt att uppmärksammas under Mångkulturåret 2006, inte minst med tanke på att Europeiska kommissionen vill göra 2008 till "Europeiska året för interkulturell dialog".

Delbetänkandets kalendarium är ett unikt samtidsdokument över alla de aktiviteter och verksamheter som planeras inom ramen för Mångkulturåret 2006, och bygger på fler än 350 inkomna redovisningar från aktörer i hela Sverige.


Kontakt:
Yvonne Rock
Nationell samordnare
070-958 71 25

Emil Plisch
Kommittésekreterare
08-405 46 73
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2005:91 Agenda för mångkultur - programförklaring och kalendarium för Mångkulturåret 2006 (http://www.regeringen.se/sb/d/5229/a/52231)