Hagströmer & Qviberg AB

Aktieägarna i Hagströmer & Qviberg AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2003 08:47 CEST

Extra bolagsstämma onsdagen den 30 juli 2003 kl 11.00, i bolagets lokaler, Hörsalen, plan 4, Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm

Deltagande
Aktieägare som önskar deltaga på bolagsstämman skall:

dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB (VPC) fredagen den 18 juli 2003, samt

dels ha anmält sig hos bolaget under adress Hagströmer & Qviberg AB, Juridik, Norrlandsgatan 15, 103 71 STOCKHOLM, eller per telefon 08 – 696 17 00 eller telefax 08 – 696 17 01, senast torsdagen den 24 juli 2003 kl 16.00. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer samt aktieinnehav. I de fall ett ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare äger medföra högst två biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande.

Förvaltarregistrerade aktier
För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av VPC förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 18 juli 2003, då sådan registrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordningen
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna stamaktier (se nedan)
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om syntetiska återköp av egna stamaktier (inlösen till marknadskurs)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen genomföra syntetiska återköp (inlösen till marknadskurs) av egna stamaktier, motsvarande högst 600.000 stamaktier i bolaget. Bolaget skall därvid ingå ett sk swap-avtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på H&Q-aktien. Motparten i swap-avtalet kommer att erbjudas möjlighet att inlösa de stamaktier som ligger till grund för swap-avtalet. Beslut om inlösen skall fattas av en kommande bolagsstämma.

Stockholm i juli 2003
Hagströmer & Qviberg AB (publ)
Styrelsen