Labs2

Aktieägarna i Labs2 Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 15:11 CET

Aktieägarna i Labs2 Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
den 29 december 2010 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Winstrupsgatan 1 i Lund

Rätt att delta vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 22 december 2010, dels anmäla sig hos bolaget senast den 22 december 2010 klockan 16.00. Anmälan skall ske skriftligen till Labs2 Group AB, Winstrups- gatan 1, 222 22 Lund eller via e-post stamma@labs2.com. Vid anmälan skall namn, person-/organisa- tionsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmak- ten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 22 december 2010, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2.Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om emission av aktier
8. Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier 1:100 och beslut om ändring av
§ 5 i bolagsordningen
9. Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen
10. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust
11. Styrelsen förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta, med eller utan företrädesrätt,
om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
12. Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 8 i bolagsordningen
13. Särskilt bemyndigande för styrelsen
14. Stämmans avslutande

Förslag till extra bolagsstämma
Punkt 7. Styrelsens förslag till beslut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om emission av aktier Föreslås att Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 4 kronor och 49 öre genom nyemission av högst 449 aktier.
För emissionerna skall följande villkor gälla i övrigt;
(i) Rätt att teckna de nyemitterade aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Aqurat Fondkommission. Styrelsen äger rätt att tilldela aktierna.
(ii) Teckning av de nyemitterade aktierna skall ske på teckningslista, senast den 29 december 2010. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
(iii) Emissionskursen för de nyemitterade aktierna skall vara 1 öre per aktie. Vid full anslutning skall således emissionslikviden utgöras av högst 4 kronor och 49 öre.
(iv) Betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant senast den 29 december 2010. Styrelsen har rätt att förlänga betalningstiden.
(v) De nyemitterade aktierna skall berättiga till andel i Bolagets vinst från och med den dag som aktierna har förts in i aktieboken.
(vi) Motivet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt grund för teckningskursen är att kunna genomföra sammanläggning 1:100 genom att rikta emissionen till Aqurat Fondkommission. Detta är, enligt styrelsens uppfattning, till gagn för såväl Bolaget som aktieägarna.
(vii) Styrelsen eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar av formell natur av styrelsen och bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 8. Styrelsens förslag om sammanläggning av aktier 1:100 och ändring av § 5 bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en sammanläggning av Bolagets aktier enligt i huvudsak följande.
Bolagets aktier skall läggas samman innebärandes att etthundra (100) gamla aktier sammanläggs till en (1) ny aktie.
I anledning härav föreslår styrelsen vidare att bolagsordningens lydelse § 5 avseende antal aktier ändras i enlighet med följande förslag.
”Antalet aktier skall vara lägst 23 844 840 och högst 95 379 360.
Efter genomförd sammanläggning kommer aktiens kvotvärde att vara en (1) krona. Styrelsen skall vara bemyndigad att fastställa verkställande av sammanläggningen av aktierna.
Jonas Birgersson eller någon han sätter i sitt ställe, har åtagit sig att till de aktieägare vars innehav inte är jämt delbart med 100, vederlagsfritt tillskjuta det antal aktier som krävs för att uppnå ett aktie- innehav jämt delbart med 100. Utbyte av aktier samt tillskjutande av aktier till jämt delbart hundratal på sätt som anges ovan kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att ytterligare åtgärd behöver vidtas av Bolagets aktieägare.
Den extra bolagsstämmans beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen skall fattas tillsammans som ett beslut. För ett giltigt beslut av stämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för förslaget.

Punkt 9. Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen
Förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen
”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 11 922 420 kronor och högst 47 689 680 kronor”.

Punkt 10. Syrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust
Bolagets aktiekapital föreslås minskas med 11 922 420 kronor, innebärande att aktiekapitalet efter verkställd minskning uppgår till 11 922 420 kronor. Minskningen sker för täckande av förlust användas enligt beslut av bolagsstämman och genomförs utan indragning av aktier. Minsknings- beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 9 ovan.

Punkt 11. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, sam- manlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emis- sionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet.

Punkt 12. Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 8 i bolagsordningen
Förslag till beslut om ändring av § 8 i bolagsordningen
”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Tidsfristerna för kallelserna skall vara enligt gällande lag. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet”.

Punkt 13. Särskilt bemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erfor- derliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket eller hantering hos Euroclear Sweden AB

Tillhandahållna handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut, inklusive fullständiga villkor för teckningsoptionerna, samt avskrift av Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2009 och övriga handlingar enligt 13 kap 6 § respektive hålls tillgängliga hos Bolaget fr.o.m. den 15 december 2010 och kan beställas från Bolaget.

_____________
Lund i december 2010
Labs2 Group AB (publ)
Styrelsen
Jan Werne Styrelseordförande i Labs² Tel: 0708 482 540

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, hantera och övervaka bredbandstjänster. Bolagets huvudprodukt BRIKKS erbjuds framför allt till kommunikations-operatörer, tjänsteleverantörer och bredbandsoperatörer. Labs² har huvudkontor i Lund, samt marknads- och försäljningskontor i Oslo. Labs² Group AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Advisor är Thenberg och Kinde Fondkommission AB, 031-745 50 00.