Statistiska centralbyrån, SCB

Aktieägarstatistik, juni 2007: Hushållens typiska aktieportfölj värd 27 000 kronor

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 09:35 CEST

Den totala aktieförmögenheten i bolag noterade i Sverige var i slutet av juni 2007 värderad till 4 734 miljarder kronor. Hushållens ägande var 662 miljarder, en ökning med nära 31 miljarder.

Medelportföljen för de individer som äger aktier var i juni 2007 värd 348 000 kronor, en ökning med 26 000 kronor från december 2006.

Medelportföljen kan framstå som mycket stor. Sett till medianportföljen, dvs. det mittersta värdet, så var hushållens medianportfölj värd 27 000 kronor. För kvinnor var medianportföljen värd 23 000 kronor och för män 28 000 kronor. För både kvinnor och män fanns de största medianportföljerna i ålderskategorin över 65 år.

Den stora skillnaden mellan medel- och medianportfölj beror på att en relativt liten andel äger en stor del av förmögenheten. De fem procent med störst innehav stod för 78 procent av aktieförmögenheten.

Ägande av andelar i värdepappersfonder
Hushållens aktieägande avser endast ägande av aktier. Värdepappersfonders aktieägande redovisas under sektorn värdepappersfonder i den mån fonderna placerar i aktier noterade i Sverige. Hushållen förmögenhet i Svenska fonder var i juni 466 miljarder, varav omkring 80 procent var placerat i aktiefonder.

Sektorfördelat ägande
http://www.scb.se/templates/pressinfo____211635.asp

Hushållens andel av det totala börsvärdet sjönk
Hushållens andel av det totala börsvärdet minskade från 14,3 procent i december 2006 till 14,0 procent i juni 2007. Att hushållens andel sjönk trots att förmögenheten ökade beror på att det totala börsvärdet ökade med 7 procent medan hushållens aktieförmögenhet ökade med 5 procent.
Statistiken avser sista juni och återspeglar därför inte börsoron under sensommaren. Sett till första halvåret 2007 steg Affärsvärldens generalindex med 9,7 procent.

Andelen aktieägare fortsätter att sjunka
Andelen aktieägare i befolkningen sjönk från 19,5 procent i december 2006 till 19,1 procent i juni 2007. Den minskande andelen aktieägare i befolkningen är en trend som pågått sedan juni 2003. Sett till könsfördelningen var 16,0 procent av kvinnorna och 22,2 procent av männen aktieägare i juni.

Störst ägande från USA och Storbritannien
Det utländska ägandet var den sista juni 37,9 procent av det totala värdet på 4 734 miljarder. Länder med störst ägande var USA och Storbritannien som tillsammans stod för över 50 procent av det utländska ägandet.

Ägande, procent
http://www.scb.se/templates/pressinfo____211635.asp


Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avser aktier på Stockholmsbörsen (förutom Externa listan), Aktietorget, NGM:s listor, First North, samt Göteborgslistan. Även onoterade serier i noterade bolag ingår. Utländska bolags aktier som är noterade på ovan nämnda marknadsplatser ingår i statistiken fr.o.m. 2000.

Publikation

Aktieägarstatistiken finns publicerad som ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering sker preliminärt 18 februari 2008.

Avskiljare

Statistikansvarig myndighet
Finansinspektionen
Box 6750, 113 85 Stockholm
Fax 08-24 13 35

Producent
SCB, Enheten för Finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43

Förfrågningar
Daniel Hansson
Tfn 08-506 940 98
E-post daniel.hansson@scb.se

Kristian Tegbring
Tfn 08-506 944 97
E-post kristian.tegbring@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.