Digital Vision AB

Aktieinformation från Digital Vision AB (publ) per den 30 april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 11:53 CEST

Antal utestående aktier per 30 april 2008
Digital Vision har under mars månad genomfört företrädesemission och kvittningsemission. Under april slutlig registrering skett av kvarvarande aktier i ovan nämnda emission och antalet aktier har i samband därmed ökat med 194 375 378. Totalt antal utestående aktier per den 30 april 2009 är således 261 308 263. Bolaget har endast en aktieklass och antalet rösträtter är därmed detsamma som antalet aktier.

Likviditetsgarant
Digital Vision har slutit avtal med Erik Penser Bankaktiebolag om att Erik Penser Bank inträder som likviditetsgarant för Digital Visions aktier och Teckningsoptioner

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klas Åström, Verkställande Direktör, telefon: +46 (0)8 546 182 23, e-mail :klas.astrom@digitalvision.se
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Digital Vision AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2009.