Digital Vision AB

Aktieinformation från Digital Vision AB (publ) per den 31 juli 2009

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2009 11:21 CEST


Stockholm den 31 juli 2009
Antal utestående aktier per 31 juli 2009

Antalet utestående aktier i Digital Vision har under juli månad ökat med 1 649 533 aktier genom konvertering av konvertibler. Totalt antal utestående aktier per den 31 juli 2009 är således 262 957 816. Bolaget har endast en aktieklass och antalet rösträtter är därmed detsamma som antalet aktier.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klas Åström, Verkställande Direktör, telefon: +46 (0)8 546 182 23, e-mail: klas.astrom@digitalvision.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Digital Vision AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31juil 2009.