Benchmark Oil & Gas AB

AKTIEN BÖRSNOTERAS PÅ NGM EQUITY

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 16:38 CEST

NGM har den 21 april 2006 beslutat att börsnotera Benchmarks aktier på NGM Equity. Benchmark har idag cirka 1 800 aktieägare och syftet med den förestående börsnoteringen är att styrelsen, mot bakgrund av det stora antalet aktieägare, vill göra handel i bolagets aktier tillgänglig för såväl befintliga som framtida aktieägare.

I november 2004 ansökte Benchmark om börsnotering på NGM Equity. NGM lämnade dörren öppen för en eventuell börsnotering men ställde som villkor att bröderna Thord och Ulf Lernesjö minskade sitt aktieinnehav till under 10 procent av bolagets kapital och röster. Thord och Ulf Lernesjö har minskat sitt aktieinnehav i Benchmark. Per den 31 mars 2006 ägde Thord och Ulf Lernesjö - via bolagen Texas Onshore AB, 2B Consult in Sweden AB, 2B Real Estate AB och Lernesjö Holding AB - 6 005 133 aktier motsvarande 4,76 procent av kapital och röster. Thord och Ulf Lernesjö får dessutom inte ha något inflytande av den dagliga driften av Benchmark eller inneha styrelserepresentation. Den 14 mars 2005 avgick Thord Lernesjö ur bolagets styrelse. Thord och Ulf Lernesjö har helt dragit sig tillbaka från den dagliga ledningen av Benchmark och är idag endast passiva minoritetsaktieägare. Ulf och Thord Lernesjö har meddelat styrelsen deras avsikt att under kontrollerade former avyttra samtliga, efter
förestående nyemissioner, innehavda aktier i Benchmark.

- Som ett börsnoterat företag är förtroende en nyckelfråga för Benchmark. Sålunda har styrelse och verkställande ledning under de senaste 17 månaderna arbetat för att möta samtliga NGMs krav samt övriga grundläggande krav som ställs på börsnoterade företag avseende till exempel kapacitet för informationsgivning till allmänheten, ekonomisk rapportering och interna kontrollsystem, säger Benchmarks VD Jan Lundqvist i en kommentar.

Inför börsnoteringen av Benchmark har NGM låtit genomföra en legal due diligence samt en börsrevision. NGM har även granskat det prospekt som kommer att offentliggöras den 28 april 2006. Finansinspektionen godkände och registrerade prospektet den 11 april 2006. Utöver NGMs granskning har dessutom Libertas Capital Corporate Finance Limited genomfört en legal due diligence.


Kort historik

Ordinarie bolagsstämma i Benchmark beslutade den 9 juni 2005 att ändra bolagsordningen så att skillnaden mellan A-aktier och B-aktier avskaffades innebärande att alla aktier erhöll lika röstvärde. Bolagsstämman beslutade att ändring av bolagsordningen skulle verkställas genom registrering i aktiebolagsregistret tidigast den 2 januari 2006 och senast den 2 maj 2006. Beslutet registrerades av Bolagsverket den 2 januari 2006.

Benchmark grundades och registrerades hos Patent- och registreringsverket (nuvarande Bolagsverket) den 24 juli 1996 och har sedan detta datum bedrivit verksamhet. Sedan bolagets bildande har Benchmark haft följande registrerade firmanamn:

Från och med datum Företagsnamn (firma)
24 juli 1996 Lernesjö Pool Aktiebolag
20 oktober 1998 Lernesjö Invest AB
10 mars 1999 Eminent Oil & Gas Aktiebolag
26 mars 2001 Benchmark Oil & Gas AB

Styrelsens säte är Stockholm efter beslut av extra bolagsstämma den 7 mars 2006. Flytten av bolagets huvudkontor till Stockholm beräknas ske under augusti 2006.

Handel och vandel

Ingen av bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör samt de verkställande direktörerna i de tre helägda dotterbolagen, med de undantag som redovisas nedan, har under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål; (ii) varit ställföreträdare i bolag som försatts i konkurs, likvidation (på grund av obestånd) eller genomgått företagsrekonstruktion; (iii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner av myndigheter eller organisation som företräder en viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad; eller (v) ålagts näringsförbud.

- Anders Ljunge, styrelseledamot i Benchmark, var styrelseordförande i Prologistic System AB under perioden 2001-2002. Konkurs i Prologistic System AB pågår. Förvaltningsberättelsen är klar. Det föreligger inte skäl för misstanke om brott i samband med konkursen och inga åtgärder gentemot styrelseledamöterna kommer att vidtas. Ingen återvinning kommer att aktualiseras. Anders Ljunge är styrelseledamot i Klippan Mölndal AB. Klippan Mölndal AB var föremål för företagsrekonstruktion mellan den 2 juni 2005 och den 9 januari 2006. Vid ackordsförhandlingen den 4 november 2005 fastställdes ett ackord innebärande att Klippan Mölndal AB skulle erlägga 37 procent av kapitalbeloppet på de fordringar som omfattades av ackordet.

- Robert E. Pledger, styrelseledamot i Benchmark och Verkställande Direktör i Benchmark Oil & Gas Co. samt Dorothy E. Pledger, Operativ Chef och Vice Verkställande Direktör i Benchmark Oil & Gas Co. ombads år 2001 av okänd anledning lämna in dokument för utredning till Federal Bureau of Investigation (FBI) i USA. Alla dokument återlämnades av myndigheten och vidare åtgärder har inte vidtagits.

- Jan Lundqvist, Verkställande Direktör i Benchmark, är styrelseledamot i WRI Holding AB. Konkurs i WRI Holding AB pågår. Enligt uppgift från konkursförvaltaren föreligger inte skäl för misstanke om brott i samband med konkursen. Några åtgärder gentemot styrelseledamöterna kommer inte att vidtas. Förvaltningsberättelsen är färdigställd och det är inte aktuellt med återvinning. Jan Lundqvist var från och med den 20 mars 2000 ledamot i Saluhallen.com i Malmö AB (tidigare firma Lernesjö Kapitalförvaltning AB). Han utträdde ur styrelsen år 2002.

Därutöver har Dick Berkström, styrelseledamot i Benchmark, varit ledamot i Lernesjö Kapitalförvaltning AB, dock ej under de senaste fem åren.


Nyemissioner

Den 7 mars 2006 beslutade extra bolagsstämma i Benchmark om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemissioner. Bolagsverket registrerade bemyndigandena den 17 mars 2006 och den 7 april 2006 beslutade styrelsen i enlighet med bemyndigandena att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom två nyemissioner. En nyemission till institutionella investerare och allmänheten om 74 773 252 aktier och en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare om 25 226 748 aktier. Avstämningsdag i företrädesemissionen är den 21 april 2006. Emissionerna innebär att Benchmarks aktiekapital ökar med högst 10 000 000 SEK genom emission av högst 100 000 000 aktier envar med ett kvotvärde på 0,10 SEK ("Erbjudandet"). De aktier som tillkommer till följd av Erbjudandet motsvarar högst 38,9 procent av aktiekapitalet och rösterna i Benchmark.

I övrigt så beslutade extra bolagsstämma i Benchmark om ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 30 800 000 aktier genom kvittning av fordringar uppkomna genom tillskott av likvida medel av Profacta AB och Texas Onshore AB. Bolagsverket registrerade bemyndigandet den 17 mars 2006 och den 7 april 2006 beslutade styrelsen i enlighet med bemyndigandet att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom en nyemission om högst 30 800 000 aktier. Benchmarks aktiekapital kommer efter emissionerna att uppgå till högst 25 693 373,60 SEK, uppdelat på 256 933 736 aktier.

Teckningskurs och teckningstid

Information angående pris per aktie och teckningstid i förestående nyemissioner kommer att meddelas i prospektet som offentliggörs den 28 april 2006.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Lundqvist, verkställande direktör, Benchmark Oil & Gas AB (publ), telefon 0709-30 30 85Finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet är Libertas Capital Corporate Finance Limited. Libertas Capital Corporate Finance Limited ingår i Libertas Capital Group plc som är en fristående investmentbank noterad på Londonbörsens AIM-lista (Alternative Investment Market). Bolaget bildades 2002 med huvudkontor i London och står under FSAs tillsyn, Storbritanniens motsvarighet till Finansinspektionen. Libertas Capital Group plc har kontor i London, Stockholm, Hong Kong och Los Angeles.

Benchmarks revisorer är Lindebergs Grant Thornton.

NGM är en auktoriserad börs och bedriver börsverksamhet för tillväxtföretag. NGM erbjuder notering och aktiehandel på listorna NGM Official och NGM Equity samt derivathandel på Nordic Derivatives Exchange (NDX). Handeln sker elektroniskt och bedrivs kontinuerligt. Information om kurser, volymer och orderdjup offentliggörs i realtid. Reglerna i lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument är tillämpliga med avseende på handeln.