Aktiespararna

Aktiespararna säger nej till budet på Q-med

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 08:58 CET

Aktiespararnas slutsats är att nivån på det nu aktuella budet på Q-med inte är rimlig i ett finansiellt perspektiv. Förbundet rekommenderar därför sina medlemmar att inte anta budet.

Galderma bjuder kontant 75 kronor per aktie till alla aktieägare i Q-med med undantag av huvudägaren Bengt Ågerup, som erbjudits något avvikande villkor. Bengt Ågerup, som kontrollerar 47,5 procent av aktierna, har oåterkalleligen och ovillkorligen förbundit sig att sälja till Galderma.

Det finns industriella fördelar med ett samgående med Galderma. Aktiespararna anser dock att erbjudet pris inte återspeglar potentialen i Q-med. Detta illustreras av det starka fjärde kvartalet. Därtill kan stora synergivinster uppnås. Sammanfattningsvis är budet inte finansiellt skäligt för bolagets aktieägare.

Q-med tidigarelade sin bokslutsrapport till den 31 januari, en vecka innan accepttidens utgång den 7 februari. Bokslutsrapporten redovisade ett starkt fjärde kvartal som på ett väsentligt sätt ändrade bilden från det svaga tredje kvartalet. Den innehåller information som har stor betydelse för aktieägarnas bedömning av budet.

I anslutning till bokslutsrapporten har styrelsen uppdaterat sitt uttalande med anledning av Galdermas bud. Börsens regler för offentliga uppköpserbjudande föreskriver att målbolagets styrelse ska lämna uttalande om uppköpserbjudandet senast två veckor innan acceptfristens utgång. Aktiespararna anser att denna tidsfrist också ska gälla för kompletteringar av styrelsens uttalande.

Den sista acceptdag som hittills har angetts är den 7 februari, men budgivaren har förbehållit sig rätten att förlänga acceptfristen.

– Givet omständigheterna bör budtiden förlängas åtminstone en vecka för att ge alla aktieägare tillräcklig tid att ta till sig den nya informationen i såväl bokslutsrapporten som styrelsens kommentar, säger Günther Mårder, VD för Aktiespararna.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm den 1 februari 2011

Günther Mårder
Verkställande direktör

Åsa Wesshagen
Ansvarig för bolagsfrågor

För ytterligare kommentarer kontakta:
Åsa Wesshagen, tfn: 076-280 60 91