AktieTorget

AktieTorget: Marknadsmeddelande nr 213/09

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2009 17:22 CET

- Information gällande företrädesemissionen i Senzime AB

For an English version of this market notice, please see the attached document

Vid styrelsesammanträde den 22 december 2009 beslutade styrelsen i Senzime, med stöd från bemyndigande från årsstämma per den 28 april 2009, att genomföra en företrädesemission om högst 1 845 296 aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen.
Erbjudandet i sammandrag:
* Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter är den 8 januari 2010. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 januari 2010 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 januari 2010.

* En (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) aktier. (N 4:9 à 5,36 SEK)

* Teckningstiden löper 13-27 januari 2010 och handel med teckningsrätter sker på AktieTorget 13-22 januari 2010. Handel med BTA påbörjas den 13 januari 2010 och pågår till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

* Teckningskursen är fastställd till 5,36 SEK per aktie, vid fulltecknad företrädesemission tillförs Senzime cirka 9,9 MSEK.
* Erbjudandet omfattar högst 1 845 296 aktier. Innan emissionens genomförande finns det 4 151 920 utestående aktier i Senzime.

Fullständiga villkor och anvisningar kommer att offentliggöras senast i samband med att emissionen inleds, den 13 januari 2010.

Stockholm den 23 december 2009.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se