AktieTorget

AktieTorget: Marknadsmeddelande nr 213/09 - Kompletterad - Information gällande företrädesemissionen i Senzime AB

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 13:35 CET

 

For an English version of this market notice, please see the attached document

Vid styrelsesammanträde den 22 december 2009 beslutade styrelsen i Senzime, med stöd från bemyndigande från årsstämma per den 28 april 2009, att genomföra en företrädesemission om högst 1 845 296 aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen.

Erbjudandet i sammandrag:
* Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter är den 8 januari 2010. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 januari 2010 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 januari 2010.

* En (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) aktier. (N 4:9 à 5,36 SEK)

* Teckningstiden löper 13-27 januari 2010 och handel med teckningsrätter sker på AktieTorget 13-22 januari 2010. Handel med BTA påbörjas den 13 januari 2010 och pågår till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

* Teckningskursen är fastställd till 5,36 SEK per aktie, vid fulltecknad företrädesemission tillförs Senzime cirka 9,9 MSEK.

* Erbjudandet omfattar högst 1 845 296 aktier. Innan emissionens genomförande finns det 4 151 920 utestående aktier i Senzime.

Fullständiga villkor och anvisningar kommer att offentliggöras senast i samband med att emissionen inleds, den 13 januari 2010.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn  SEZI TRISIN-kod  SE0003142272Order book ID  72225Handelspost  1Antal TR  4 151 920Första handelsdag  13 januari 2010Sista handelsdag  22 januari 2010

Information om den betalda tecknade aktien:

Kortnamn  SEZI BTAISIN-kod  SE0003142280Order book ID  72226Kvotvärde  2,50 SEKHandelspost  1Handelsperiod  13 januari 2010 tills registrering

Stockholm den 29 december 2009.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se