AktieTorget

AktieTorget: Marknadsmeddelande nr 214/09 - Information gällande företrädesemissionen i Aqualiv AB

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 13:44 CET

 

Den 22 december 2009, beslutade styrelsen i Aqualiv AB (publ) att genomföra en företrädesemission om högst 85 386 960 aktier, med stöd av bemyndiganden från extra bolagsstämma den 9 december 2009. Aqualiv har erhållit teckningsförbindelser om 4,0 MSEK av det totala emissionsbeloppet.

Erbjudandet i korthet

" Teckningskursen är fastställd till 0,07 SEK per aktie.
" Erbjudandet omfattar högst 85 386 960 aktier. Idag finns 34 154 785 aktier i bolaget.
" Avstämningsdag: 8 januari 2010. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 januari 2010 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 januari 2010.
" De som på avstämningsdagen den 8 januari 2010 är registrerade som aktieägare i Aqualiv äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje fyrtal (4) aktier erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tio (10) aktier. (N 10:4 à 0,07 SEK).
" Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 13 - 22 januari 2010.
" Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med 13 januari 2010 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av februari 2010.
" Teckningstid: 13 - 27 januari 2010

Erbjudandet omfattar högst 85 386 960 aktier. Innan emissionens genomförande finns det 34 154 785 utestående aktier i Aqualiv.

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt mer detaljerad information om teckningsförbindelser kommer att offentliggöras i memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds.

Stockholm den 29 december 2009.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se