Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter inom diskrimineringsområdet

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 13:15 CET

I dag överlämnar särskilda utredaren Anne-Marie Morhed sitt betänkande Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter - ett systematiskt målinriktat arbete på tre samhällsområden (SOU 2010:7) till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

På regeringens uppdrag har hon undersökt om aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter i de olika diskrimineringslagarna varit effektiva och med detta som utgångspunkt övervägt hur krav på aktiva åtgärder kan göras mer tydliga och skarpa. Det har exempelvis handlat om jämställdhetslagen, vars bestämmelser om aktiva åtgärder förts in i diskrimineringslagen.

- Efter 30 år med lagbestämmelser om aktiva åtgärder mot diskriminering i arbetslivet kan vi slå fast att lagstiftaren varit inne på fel spår, säger Anne-Marie Morhed.

Hon menar att det inte är med hjälp av pekpinnar i form av detaljregler om vad arbetsgivare ska göra som arbetsplatserna öppnas för flera grupper av människor. Arbetsgivare och anställda måste i stället själva förstå och föreslå vad som behöver förändras.

Därför föreslår Anne-Marie Morhed att lagen ska inriktas mot att arbetsgivare ska ha ett ständigt pågående arbete med att själva inventera och analysera vilka hinder som finns i verksamheten mot att främja lika rättigheter och möjligheter.

Arbetet ska gälla alla diskrimineringsgrunder som diskrimineringslagen omfattar, dvs. kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Huvuddragen i förslaget är:
- att aktiva åtgärder ska bedrivas på alla diskrimineringsgrunder på samhällsområdena arbetsliv, utbildning och försvarsutbildning,
- att ansvariga för aktiva åtgärder redovisar ett systematiskt och målinriktat arbete i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter,
- att detta arbete beskrivs i ett program som upprättas vart tredje år och följs upp årligen,
- att det inom arbetslivet bedrivs ett aktivt förebyggande arbete som gäller löner,
- att tillsynen riktas mot att de ansvariga uppfyller kravet på systematiskt målinriktat arbete och att bistå de ansvariga med rådgivning.

Och för att öka lagens legitimitet föreslår vi att enbart de arbetsgivare som har en skyldighet att dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder också ska vara skyldiga att bedriva dem, det vill säga arbetsgivare som under året sysselsatt minst 25 anställda.

Liknande bestämmelser föreslås också gälla för utbildningsområdet och för försvarets utbildningar.


Kontakt:
Anne-Marie Morhed
Särskild utredare
08-405 51 37

Tomas Agdalen
Sekreterare
08-405 56 73