Statistiska centralbyrån, SCB

Aktivitetsindex (AI): Mycket stark ökning av aktiviteten i ekonomin

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 09:37 CET

Den svenska ekonomin fortsatte starkt uppåt i december 2006 enligt den skattade trenden för aktivitetsindex. Trendvärdet var 121,8 i december, en ökning med 0,6 procent jämfört med november, vilket uppräknat till årstakt är 7,2 procent.

Den starka uppgången förklaras av en mycket stark tillväxt i industriproduktionen, en stark varuexport samt en hög omsättning inom detaljhandeln. Även antalet arbetade timmar för offentligt anställda uppvisar nu en stabil tillväxt. Detta tillsammans med en viss avmattning av importen bidrar till att förändringen av aktivitetsindex under de senaste månaderna nått sitt högsta värde.

Förändringen av trendvärdet hos aktivitetsindex från december 2005 till december 2006 var 6,4 procent. Säsongrensat aktivitetsindex, som i högre grad än trenden påverkas av tillfälliga störningar, var 122,3 i december vilket är en ökning med 0,9 procent jämfört med november.

Förändring i procent från föregående månad, uppräknat till årstakt. Trend

Se diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____192660.asp

Säsongrensat index och trend

Aktivitetsindex 2000=100. Säsongrensade värden


Definitioner och förklaringar

Aktivitetsindex (AI) avser att mäta aktiviteten i ekonomin. Det är en sammanvägning av industriproduktionsindex, arbetade timmar för offentligt anställda, omsättningen i detaljhandeln, varuexport och -import. Indexet är avstämt mot BNP (2000=100) så att BNP och Aktivitetsindex är lika för alla kvartal. Aktivitetsindex föreligger i tre varianter - originalserien, den säsongrensade serien samt en skattning av trenden. Den sistnämnda reducerar effekten av tillfälliga störningar hos det säsongrensade indexet. Avstämningen mot BNP avser originalserien. BNP för ett kvartal, beräknad som ett index med basår 2000 är lika med medelvärdet för Aktivitetsindex originalserie för månaderna i kvartalet. Observera dock att förändringarna hos trenden och de säsongrensade serierna för BNP och Aktivitetsindex kan skilja sig åt.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Aktivitetsindex publiceras också via Reuters, SIX och PmI samt i SCB-Indikatorer. Aktivitetsindex sammanställs och publiceras varje månad.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2007-03-08 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 942 96
Förfrågningar
Elena Solovieva
Tfn 08-506 944 51
E-post elena.solovieva@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.