Statistiska centralbyrån, SCB

Aktivitetsindex, december 2009: Ökad aktivitet i den svenska ekonomin

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 09:47 CET

Aktiviteten i den svenska ekonomin ökade något i december, enligt den skattade trenden för Aktivitetsindex. Trendvärdet ökade med 0,1 procent i december jämfört med november. Om denna utvecklingstakt skulle fortsätta i tolv månader innebär det en ökning med 1,1 procent i årstakt.

Ökningen förklaras av varuexporten, industriproduktionen samt omsättningen i detaljhandeln, enligt trenden. Importen av varor gav ett negativt bidrag medan arbetade timmar för offentliganställda endast påverkade Aktivitetsindex marginellt. Se diagram nedan.

Förändringen av trendvärdet hos Aktivitetsindex från december 2008 till december 2009 var -2,8 procent. Säsongrensat Aktivitetsindex, som i högre grad än trenden påverkas av tillfälliga störningar ökade med 0,2 procent jämfört med november månad.

Angående Aktivitetsindex avvikelse gentemot BNP, se nedan under ”Definitioner och förklaringar”.

Nedläggning av Aktivitetsindex

Produktion och publicering av Aktivitetsindex kommer att läggas ner tillsvidare från och med 2010. Sista publiceringen gjordes den 10 februari 2010 och avser december 2009. Orsaken till nedläggningen är främst osäkerheten i kvaliteten. SCB kommer på sikt att utreda möjligheten att utveckla en annan typ av snabbindikator eller BNP-flash.

Revidering av säsongsrensningen

Varje år görs en översyn av säsongrensningen av Aktivitetsindex. Vid denna översyn ändras/revideras, om nödvändigt,  den modell som används vid säsongrensningen.  I samband med publiceringen av Aktivitetsindex för oktober 2009, har en ny modell ersatt den tidigare använda modellen för  Aktivitetsindex. Den ger större variabilitet hos Aktivitetsindex säsongrensad serie men ger en bättre beskrivning av konjunkturen.  Här har stor vikt lagts vid modellens prognoser för 2009-2010.

Vid kraftiga konjunktursvängningar, som Sveriges ekonomi nu befinner sig i, är osäkerheten i säsongrensningen större än normalt, vilket ofta medför att den säsongrensade serien påverkas av extremvärden, s.k. outliers. Den nya modellen tidigarelägger den kraftiga konjunkturnedgången hos den säsongrensade serien till november 2008.

Se fördjupningstext i publikationen BNP kvartal 2009:1 för mer information

För statistik, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____287074.aspx

Definitioner och förklaringar

Aktivitetsindex (AI) avser att mäta aktiviteten i ekonomin. Det är en modellbaserad sammanvägning av industriproduktionsindex (IPI), arbetade timmar för offentligt anställda (SYS), omsättningen i detaljhandeln (OMS) samt exporten och importen av varor (EXP resp. IMP).

Aktivitetsindex föreligger i tre varianter - originalserien, den säsongrensade serien samt en skattning av trenden. Den sistnämnda reducerar effekten av tillfälliga störningar hos det säsongrensade indexet.

Aktivitetsindexet, originalserien, är avstämt mot faktisk BNP (2005=100) så att BNP och Aktivitetsindex är lika för alla kvartal. Medelvärdet för Aktivitetsindex originalserie för månaderna i kvartalet är lika med BNP för kvartalet, beräknad som ett index med basår 2005.

Revideringar av Aktivitetsindex

När Aktivitetsindex för en ny månad publiceras revideras normalt också indexet för tidigare månader. Det beror i huvudsak på nya/reviderade indata till Aktivitetsindex och hur de samverkar i de modeller som utnyttjas. Även nya/reviderade BNP-uppgifter påverkar serien bakåt i tiden.  En tredje orsak till revideringar beror på ändrad metod vid säsongrensningen.

Avvikelse mellan BNP och Aktivitetsindex (Bias)

När BNP för innevarande kvartal är okänt, skrivs avvikelsen mellan Aktivitetsindex och senast publicerad BNP fram. T.ex. om ej justerat Aktivitetsindex är 2 indexenheter högre än senaste BNP (beräknat som index), skrivs Aktivitetsindex ned med 2 indexenheter.

Vissa BNP-komponenter avspeglas inte i Aktivitetsindex, till exempel investeringar samt export och import av tjänster. Om dessa utvecklas annorlunda än BNP i övrigt, ökar avvikelsen mellan Aktivitetsindex och BNP.

För exporten och importen används uppgifter i löpande priser i Aktivitets¬index. Stora prisförändringar ger då upphov till avvikelser mellan Aktivitetsindex och fastprisberäknad BNP.

Avvikelserna (bias) mellan ej justerat Aktivitetsindex och BNP redovisas som en separat serie under Efterfrågade tabeller och diagram. Se "Data och diagram för utskrift".

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Aktivitetsindex publiceras också via Reuters, SIX och PmI samt i SCB-Indikatorer.

Nästa publiceringstillfälle

Produkten är nerlagd tillvidare, ingen ny publicering kommer därför att ske.

Producent

SCB, Avdelningen för Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 942 96

Förfrågningar

Jörgen Bromé
Tfn 08-506 945 33
E-post nrinfo@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.