Statistiska centralbyrån, SCB

Aktivitetsindex, februari 2009: Aktiviteten minskade kraftigt i februari

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 09:40 CEST

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____272231.aspx

Aktiviteten i den svenska ekonomin visade en fortsatt kraftig nedgång i februari månad, enligt den skattade trenden för Aktivitetsindex. Trendvärdet minskade med 1,3 procent jämfört med januari månad. Uppräknat till årstakt innebär det -14,1 procent.

Nedgången i Aktivitetsindex förklaras framför allt av minskad industriproduktion och varuexport. Varuimporten och omsättningen i detaljhandeln gav positiva bidrag medan arbetade timmar för offentligt anställda inte påverkade utvecklingen.

Förändringen av trendvärdet hos Aktivitetsindex från februari 2008 till februari 2009 var -9,4 procent. Säsongrensat Aktivitetsindex, som i högre grad än trenden påverkas av tillfälliga störningar, minskade med 1,4 procent jämfört med januari månad.

Förändringar i indikatorerna

Vid kraftiga konjunktursvängningar, som Sveriges ekonomi nu befinner sig i, är osäkerheten i trendskattning och säsongrensning större än normalt. Se fördjupningstext i publikationen BNPkvartal 2008:4 för mer information.

Ett antal av indikatorerna som ingår i Aktivitetsindex har förändrat sin redovisning från och med januari 2009. Industriproduktionsindex (IPI) har bytt referensår från 2000 till 2005. Därmed bytte även Aktivitetsindex referensår så att år 2005=100. Både IPI och omsättningen i detaljhandeln har dessutom gått över till Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007.

Omsättningen i detaljhandeln beräknas också från och med januari med kedjeindex istället för fast basår, vilket innebär att vikterna i kedjeindexetuppdateras varje år. Arbetskraftsundersökningen (varifrån arbetade timmar för offentligt anställda hämtas) redovisar nu uppgifter för åldrarna 15-74 år istället för tidigare 16-64 år. Även om skillnaderna i redovisning var för sig är relativt marginella så påverkar det modellen för Aktivitetsindex.

Angående Aktivitetsindex avvikelse gentemot BNP, se nedan under "Definitioner och förklaringar".

Graf: Förändring i procent från föregående månad, uppräknat till årstakt. Trend

 

 

 

Tabell: Säsongrensat index och trend

Graf: Aktivitetsindex 2005=100. Säsongrensade värden

Graf: Bidrag från indikatorerna, årstakt

Definitioner och förklaringar

Aktivitetsindex (AI) avser att mäta aktiviteten i ekonomin. Det är en modellbaserad sammanvägning av industriproduktionsindex (IPI), arbetade timmar för offentligt anställda (SYS), omsättningen i detaljhandeln (OMS) samt exporten och importen av varor (EXP resp. IMP).

Aktivitetsindex föreligger i tre varianter - originalserien, den säsongrensade serien samt en skattning av trenden. Den sistnämnda reducerar effekten av tillfälliga störningar hos det säsongrensade indexet.

Aktivitetsindexet, originalserien, är avstämt mot faktisk BNP (2005=100) så att BNP och Aktivitetsindex är lika för alla kvartal. Medelvärdet för Aktivitetsindex originalserie för månaderna i kvartalet är lika med BNP för kvartalet, beräknad som ett index med basår 2005.

Revideringar av Aktivitetsindex

När Aktivitetsindex för en ny månad publiceras revideras normalt också indexet för tidigare månader. Det beror i huvudsak på nya/reviderade indata till Aktivitetsindex och hur de samverkar i de modeller som utnyttjas. Även nya/reviderade BNP-uppgifter påverkar serien bakåt i tiden.

Avvikelse BNP och Aktivitetsindex - Bias

När BNP för innevarande kvartal är okänt, skrivs avvikelsen mellan Aktivitetsindex och senast publicerad BNP fram. T.ex. om ej justerat Aktivitetsindex är 2 indexenheter högre än senaste BNP (beräknat som index), skrivs Aktivitetsindex ned med 2 indexenheter.

Vissa BNP-komponenter avspeglas inte i Aktivitetsindex, till exempel investeringar samt export och import av tjänster. Om dessa utvecklas olika än BNP i övrigt, ökar avvikelsen mellan Aktivitetsindex och BNP.

För exporten och importen används löpande pris i Aktivitetsindex. Stora prisförändringar ger då upphov till avvikelser mellan Aktivitetsindex och fastprisberäknad BNP.

Avvikelserna (bias) mellan ej justerat Aktivitetsindex och BNP redovisas som en separat serie under Tabeller& Diagram. Se "Data och diagram för utskrift" (xls).

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Aktivitetsindex publiceras också via Reuters, SIX och PmI samt i SCB-Indikatorer. Aktivitetsindex sammanställs och publiceras varje månad.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2009-05-07 kl. 09.30.Producent

SCB, Avdelningen för Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax08-506 942 96

Förfrågningar

Therese Landerholm
Tfn08-506 944 01
E-posttherese.landerholm@scb.seVar god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.