Statistiska centralbyrån, SCB

Aktivitetsindex, juli 2008: Aktiviteten i ekonomin ökade svagt i juli

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 09:35 CEST

Den svenska ekonomin ökade svagt i juli månad, enligt den skattade trenden för Aktivitetsindex. Trendvärdet ökade med 0,1 procent jämfört med juni, vilket uppräknat till årstakt blir 1,7 procent.

Uppgången i Aktivitetsindex förklaras framför allt av att utrikeshandeln med varor gav ett positivt bidrag. Omsättningen inom detaljhandeln samt industriproduktionen bidrog också svagt till uppgången, medan arbetade timmar för offentligt anställda inte påverkade utvecklingen.

Förändringen av trendvärdet hos Aktivitetsindex från juli 2007 till juli 2008 var 1,8 procent. Säsongrensat Aktivitetsindex, som i högre grad än trenden påverkas av tillfälliga störningar, ökade med 0,2 procent jämfört med juni månad.

Angående Aktivitetsindex avvikelse gentemot BNP, se nedan under "Definitioner och förklaringar". Vid denna månads avstämning av Aktivitetsindex gentemot BNP har snabbversionen av BNP för andra kvartalet 2008 använts.

 

Förändring i procent från föregående månad, uppräknat till årstakt. Trend

Se diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____246048.asp

Säsongrensat index och trend

Se diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____246048.asp

Aktivitetsindex 2000=100. Säsongrensade värden

Se diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____246048.asp

Bidrag från indikatorerna

Se diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____246048.asp

Definitioner och förklaringar

Aktivitetsindex (AI) avser att mäta aktiviteten i ekonomin. Det är en sammanvägning av industriproduktionsindex (IPI), arbetade timmar för offentligt anställda (SYS), omsättningen i detaljhandeln (OMS), varuexport och -import (EXP resp. IMP). Indexet är avstämt mot BNP (2000=100) så att BNP och Aktivitetsindex är lika för alla kvartal.
Aktivitetsindex föreligger i tre varianter - originalserien, den säsongrensade serien samt en skattning av trenden. Den sistnämnda reducerar effekten av tillfälliga störningar hos det säsongrensade indexet. Avstämningen mot BNP avser originalserien. Medelvärdet för Aktivitetsindex originalserie för månaderna i kvartalet är lika med BNP för kvartalet, beräknad som ett index med basår 2000. Observera dock att förändringarna hos Aktivitetsindex trend och den säsongrensade serien för BNP kan skilja sig åt. När BNP för innevarande kvartal är okänt, skrivs avvikelsen mellan Aktivitetsindex och senast publicerad BNP fram. T.ex. om ej justerat Aktivitetsindex är 2 indexenheter högre än senaste BNP (beräknat som index), skrivs Aktivitetsindex ned med 2 indexenheter.Största revideringen sedan 1998 skedde vid publiceringen av januari 2007. Då visade ej justerat Aktivitetsindex för fjärde kvartalet 2006 ett värde 3.6 indexenheter högre än BNP. Det bidrog till de stora revideringarna av Aktivitetsindex förfjärde kvartalet 2006 vid januaripubliceringen. Normalt justeras Aktivitetsindex med högst cirka 2indexenheter.

Avvikelserna mellan ej justerat Aktivitetsindex och BNP (bias) redovisas som en separat serie under Efterfrågade tabeller och diagram. Se "Data och diagram för utskrift".

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Aktivitetsindex publiceras också via Reuters, SIX och PmI samt i SCB-Indikatorer. Aktivitetsindex sammanställs och publiceras varje månad.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2008-10-09 kl. 09.30.

Producent
SCB, Enheten för Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 942 96

Förfrågningar
Carl-Magnus Jaensson
Tfn 08-506 941 43
E-post carl-magnus.jaensson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.