Statistiska centralbyrån, SCB

Aktivitetsindex, juni 2007: Fortsatt ökning av aktiviteten i ekonomin

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 09:45 CEST

Den svenska ekonomin fortsatte uppåt i juni enligt den skattade trenden för Aktivitetsindex. Trendvärdet ökade med 0,3 procent jämfört med maj, vilket uppräknat till årstakt är 3,7 procent.

Uppgången i Aktivitetsindex förklaras framförallt av fortsatt hög industriproduktion och omsättning inom detaljhandeln. Varuexporten och arbetade timmar för offentligt anställda gav ett positivt bidrag till uppgången, medan varuimporten påverkade Aktivitetsindex negativt.

Förändringen av trendvärdet hos Aktivitetsindex från juni 2006 till juni 2007 var 3,4 procent. Säsongrensat Aktivitetsindex, som i högre grad än trenden påverkas av tillfälliga störningar, ökade med 0,5 procent i juni jämfört med maj.

Angående Aktivitetsindex avvikelse gentemot BNP se faktaruta nedan. Nyhet från och med publiceringen i april 2007, är att respektive indikators bidrag till Aktivitetsindex redovisas i särskilt diagram. Se nedan.Förändring i procent från föregående månad, uppräknat till årstakt. Trend
http://www.scb.se/templates/pressinfo____210758.asp

Bidrag från indikatorerna. Juni 2007
http://www.scb.se/templates/pressinfo____210758.asp

Avseende förkortningarna; se nedan under Definitioner och förklaringar

Definitioner och förklaringar

Aktivitetsindex (AI) avser att mäta aktiviteten i ekonomin. Det är en sammanvägning av industriproduktionsindex (IPI), arbetade timmar för offentligt anställda (SYS), omsättningen i detaljhandeln (OMS), varuexport och -import (EXP resp. IMP). Indexet är avstämt mot BNP (2000=100) så att BNP och Aktivitetsindex är lika för alla kvartal.
Aktivitetsindex föreligger i tre varianter - originalserien, den säsongrensade serien samt en skattning av trenden. Den sistnämnda reducerar effekten av tillfälliga störningar hos det säsongrensade indexet. Avstämningen mot BNP avser originalserien. Medelvärdet för Aktivitetsindex originalserie för månaderna i kvartalet är lika med BNP för kvartalet, beräknad som ett index med basår 2000. Observera dock att förändringarna hos Aktivitetsindex trend och den säsongrensade serien för BNP kan skilja sig åt. När BNP för innevarande kvartal är okänt, skrivs avvikelsen mellan Aktivitetsindex och senast publicerad BNP fram. T.ex. om ej justerat Aktivitetsindex är 2 indexenheter högre än senaste BNP (beräknat som index), skrivs Aktivitetsindex ned med 2 indexenheter. Vid publiceringen av januari 2007 visade ej justerat Aktivitetsindex för fjärde kvartalet 2006 ett värde 3.6 indexenheter högre än BNP. Det bidrog till de stora revideringarna av Aktivitetsindex för fjärde kvartalet 2006 vid januari-publiceringen. Normalt justeras Aktivitetsindex med högst cirka 2 indexenheter.

Avvikelserna mellan ej justerat Aktivitetsindex och BNP (bias) redovisas från och med april 2007 som en separat serie under Efterfrågade tabeller och diagram. Se "Data och diagram för utskrift".

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Aktivitetsindex publiceras också via Reuters, SIX och PmI samt i SCB-Indikatorer. Aktivitetsindex sammanställs och publiceras varje månad.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2007-09-06 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 942 96

Förfrågningar
Carl-Magnus Jaensson
Tfn 08-506 941 43
E-post carl-magnus.jaensson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.