Statistiska centralbyrån, SCB

Aktivitetsindex, maj 2009: Den ekonomiska aktiviteten minskade kraftigt även i maj

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2009 09:45 CEST

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____276292.aspx

Aktiviteten i den svenska ekonomin visade en fortsatt kraftig nedgång i maj, enligt den skattade trenden för Aktivitetsindex. Trendvärdet minskade med 0,4 procent i maj jämfört med april. Om denna utvecklingstakt skulle fortsätta i tolv månader innebär det en minskning med nära fem procent i årstakt.

Liksom i april förklaras nedgången framför allt av minskad varuexport och industriproduktion. Omsättningen i detaljhandeln och varuimporten gav positiva bidrag medan arbetade timmar för offentligt anställda inte påverkade utvecklingen nämnvärt.

Förändringen av trendvärdet hos Aktivitetsindex från maj 2008 till maj 2009 var -4,4 procent. Säsongrensat Aktivitetsindex, som i högre grad än trenden påverkas av tillfälliga störningar, minskade med 0,1 procent jämfört med april månad.

Reviderad säsongrensning

Från och med publiceringen av Aktivitetsindex avseende april 2009 har säsongrensningen av Aktivitetsindex anpassats till den ändrade säsongrensningen av BNP.

Detta har lett till stora revideringar av säsongrensat Aktivitetsindex och trend under 2008-2009. Förändringen förväntas emellertid ge bättre konsistens gentemot säsongrensad BNP. Vid kraftiga konjunktursvängningar, som Sveriges ekonomi nu befinner sig i, är dock osäkerheten i säsongrensningen större än normalt. Se fördjupningstext i publikationen BNP kvartal 2009:1 för mer information.

Angående Aktivitetsindex avvikelse gentemot BNP, se nedan under "Definitioner och förklaringar".

Graf: Förändring i procent från föregående månad, uppräknat till årstakt. Trend

Tabell: Säsongrensat index och trend

Graf: Aktivitetsindex 2005=100. Säsongrensade värden

Graf: Bidrag från indikatorerna, årstakt


Definitioner och förklaringar


Aktivitetsindex (AI) avser att mäta aktiviteten i ekonomin. Det är en modellbaserad sammanvägning av industriproduktionsindex (IPI), arbetade timmar för offentligt anställda (SYS), omsättningen i detaljhandeln (OMS) samt exporten och importen av varor (EXP resp. IMP).

Aktivitetsindex föreligger i tre varianter - originalserien, den säsongrensade serien samt en skattning av trenden. Den sistnämnda reducerar effekten av tillfälliga störningar hos det säsongrensade indexet.

Aktivitetsindexet, originalserien, är avstämt mot faktisk BNP (2005=100) så att BNP och Aktivitetsindex är lika för alla kvartal. Medelvärdet för Aktivitetsindex originalserie för månaderna i kvartalet är lika med BNP för kvartalet, beräknad som ett index med basår 2005.

Revideringar av Aktivitetsindex

När Aktivitetsindex för en ny månad publiceras revideras normalt också indexet för tidigare månader. Det beror i huvudsak på nya/reviderade indata till Aktivitetsindex och hur de samverkar i de modeller som utnyttjas. Även nya/reviderade BNP-uppgifter påverkar serien bakåt i tiden.

Avvikelse mellan BNP och Aktivitetsindex (Bias)

När BNP för innevarande kvartal är okänt, skrivs avvikelsen mellan Aktivitetsindex och senast publicerad BNP fram. T.ex. om ej justerat Aktivitetsindex är 2 indexenheter högre än senaste BNP (beräknat som index), skrivs Aktivitetsindex ned med 2 indexenheter.

Vissa BNP-komponenter avspeglas inte i Aktivitetsindex, till exempel investeringar samt export och import av tjänster. Om dessa utvecklas annorlunda än BNP i övrigt, ökar avvikelsen mellan Aktivitetsindex och BNP.

För exporten och importen används löpande pris i Aktivitetsindex. Stora prisförändringar ger då upphov till avvikelser mellan Aktivitetsindex och fastprisberäknad BNP.

Avvikelserna (bias) mellan ej justerat Aktivitetsindex och BNP redovisas som en separat serie under Efterfrågade tabeller och diagram. Se "Data och diagram för utskrift" (xls).

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Aktivitetsindex publiceras också via Reuters, SIX och PmI samt i SCB-Indikatorer. Aktivitetsindex sammanställs och publiceras varje månad.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2009-08-13 kl. 09.30.Producent

SCB, Avdelningen för Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax08-506 942 96

Förfrågningar

Katarina Edin
Tfn08-506 946 26
E-postnrinfo@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.