Statistiska centralbyrån, SCB

Aktivitetsindex, november 2009: Fortsatt låg aktivitet i den svenska ekonomin

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2010 09:37 CET

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____285333.aspx

Aktiviteten i den svenska ekonomin minskade i november, enligt den skattade trenden för Aktivitetsindex. Trendvärdet minskade med 0,2 procent i november jämfört med oktober. Om denna utvecklingstakt skulle fortsätta i tolv månader innebär det en minskning med 2,7 procent i årstakt.

Nedgången förklaras av minskad varuexport och industriproduktion samt ökad import, enligt trenden. Omsättningen i detaljhandeln gav positivt bidrag medan arbetade timmar för offentliganställda endast påverkade Aktivitetsindex marginellt. Se diagram nedan.

Förändringen av trendvärdet hos Aktivitetsindex från november 2008 till november 2009 var -4,3 procent. Säsongrensat Aktivitetsindex, som i högre grad än trenden påverkas av tillfälliga störningar, minskade med 0,1 procent jämfört med oktober månad.

Angående Aktivitetsindex avvikelse gentemot BNP, se nedan under ”Definitioner och förklaringar”.

Revidering av säsongsrensningen

Varje år görs en översyn av säsongrensningen av Aktivitetsindex. Vid denna översyn ändras/revideras, om nödvändigt,  den modell som används vid säsongrensningen.  I samband med publiceringen av Aktivitetsindex för oktober 2009, har en ny modell ersatt den tidigare använda modellen för  Aktivitetsindex. Den ger större variabilitet hos Aktivitetsindex säsongrensad serie men ger en bättre beskrivning av konjunkturen.  Här har stor vikt lagts vid modellens prognoser för 2009-2010.

Vid kraftiga konjunktursvängningar, som Sveriges ekonomi nu befinner sig i, är osäkerheten i säsongrensningen större än normalt, vilket ofta medför att den säsongrensade serien påverkas av extremvärden, så kallade outliers. Den nya modellen tidigarelägger den kraftiga konjunkturnedgången hos den säsongrensade serien till november 2008.

Se fördjupningstext i publikationen BNP kvartal 2009:1 för mer information.

 

Graf: Förändring i procent från föregående månad, uppräknat till årstakt. Trend

Tabell: Säsongrensat index och trend

Graf: Aktivitetsindex 2005=100. Säsongrensade värden

Graf: Bidrag från indikatorerna till trendens procentuella förändring från föregående månad, uppräknad till årstakt.


Definitioner och förklaringar

Aktivitetsindex (AI) avser att mäta aktiviteten i ekonomin. Det är en modellbaserad sammanvägning av industriproduktionsindex (IPI), arbetade timmar för offentligt anställda (SYS), omsättningen i detaljhandeln (OMS) samt exporten och importen av varor (EXP resp. IMP).

Aktivitetsindex föreligger i tre varianter - originalserien, den säsongrensade serien samt en skattning av trenden. Den sistnämnda reducerar effekten av tillfälliga störningar hos det säsongrensade indexet.

Aktivitetsindexet, originalserien, är avstämt mot faktisk BNP (2005=100) så att BNP och Aktivitetsindex är lika för alla kvartal. Medelvärdet för Aktivitetsindex originalserie för månaderna i kvartalet är lika med BNP för kvartalet, beräknad som ett index med basår 2005.

Revideringar av Aktivitetsindex

När Aktivitetsindex för en ny månad publiceras revideras normalt också indexet för tidigare månader. Det beror i huvudsak på nya/reviderade indata till Aktivitetsindex och hur de samverkar i de modeller som utnyttjas. Även nya/reviderade BNP-uppgifter påverkar serien bakåt i tiden.  En tredje orsak till revideringar beror på ändrad metod vid säsongrensningen.

Avvikelse mellan BNP och Aktivitetsindex (Bias)

När BNP för innevarande kvartal är okänt, skrivs avvikelsen mellan Aktivitetsindex och senast publicerad BNP fram. T.ex. om ej justerat Aktivitetsindex är 2 indexenheter högre än senaste BNP (beräknat som index), skrivs Aktivitetsindex ned med 2 indexenheter.

Vissa BNP-komponenter avspeglas inte i Aktivitetsindex, till exempel investeringar samt export och import av tjänster. Om dessa utvecklas annorlunda än BNP i övrigt, ökar avvikelsen mellan Aktivitetsindex och BNP.

För exporten och importen används uppgifter i löpande priser i Aktivitets¬index. Stora prisförändringar ger då upphov till avvikelser mellan Aktivitetsindex och fastprisberäknad BNP.

Avvikelserna (bias) mellan ej justerat Aktivitetsindex och BNP redovisas som en separat serie under Efterfrågade tabeller och diagram. Se "Data och diagram för utskrift" (xls).

 

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Aktivitetsindex publiceras också via Reuters, SIX och PmI samt i SCB-Indikatorer. Aktivitetsindex sammanställs och publiceras varje månad.

 

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-02-10 kl. 09.30.Producent

SCB, Avdelningen för Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 942 96

 

Förfrågningar

Jörgen Bromé
Tfn 08-506 945 33
E-post nrinfo@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.