Amparo Solutions AB

Aktivt varningssystem för fotgängare - Bevisat effektivt

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 09:43 CEST

I en nyligen genomförd studie på VTI - Väg- och Transportforskningsinstitutet - redovisas effekterna av varningssystemet SeeMe.  Resultatet av studien visar att systemet leder till sänkt hastighet samtidigt som fotgängare och cyklister upplever att systemet bidrar till ökad säkerhet och trygghet samt att förbipasserande i större grad stannar och släpper fram dem. Varningssystemet heter SeeMe och har utvecklats av Göteborgsföretaget Amparo Solutions. Systemet har tidigare framgångsrikt använts för att öka säkerheten för barn som åker skolskjuts.

En undersökning från VTI visar att antalet fotgängare som skadas svårt när de blivit påkörda på övergångsställen har ökat med mellan 5 och 10 procent. Under åren 2003-2008 har det skett sammanlagt 4 347 olyckor med personskada vid övergångställen. Dessa olyckor har resulterat i 83 omkomna, 839 svårt skadade och 3 387 lindrigt skadade.  Resultaten visar att flest olyckor vid övergångställen sker i tätbebyggt område, i anslutning till korsningar på vägar där hastighetsbegränsningen är 50 km/h. Det kan noteras att de mest olycksdrabbade timmarna är på eftermiddagen kl 16-18.

Ett sätt att öka säkerheten på övergångsställen är aktiva varningssystem med blinkande gula lampor som varnar bilisterna när fotgängare eller cyklister är på väg över. Effekten av dessa system har nu utvärderats av VTI. Syftet med studien var förutom att utvärdera effektiviteten även att fånga fotgängares, cyklisters och förbipasserande trafikanters uppfattning om denna typ av lösning.

Resultatet av studien visar att förbipasserande fordon har en signifikant lägre hastighet förbi övergångsställena då systemen är aktiva jämfört med då de inte är det. Vidare visar resultaten att såväl fotgängare som cyklister upplever att systemen bidrar till att de är säkrare, känner sig trygga och att förbipasserande i större utsträckning stannar och släpper fram dem. Bilisterna upplever att systemet bidrar till att de lättare kan upptäcka fotgängare och cyklister vid övergångstället.

Varningssystemet som testats i studien heter SeeMe och är utvecklat utifrån svensk trafiksäkerhetsforskning med fokus på att vara en kostnadseffektiv lösning som bara varnar när det verkligen behövs. SeeMe används idag över hela Sverige, både på övergångsställen och på busshållplatser.

- Vi har fokus på både kostnader och miljö och därför har vi konstruerat SeeMe så att det drivs av solenergi. Systemet laddas upp på sommaren och kan sedan användas hela den mörka vintern. Detta skapar en bra totalekonomi då installations- och driftskostnader minimeras, berättar Henrik Linell, VD på Amparo Solutions.

Amparo Solutions är ett av Sveriges ledande företag inom området för trafikteknik och ITS. Amparo Solutions utvecklar och tillverkar produkter, system och tjänster för transportsektorn.  Vi arbetar efter insikten att krav på ökad trafiksäkerhet och ett bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur kräver ökad tillgänglighet till trafikinformation i realtid.