Naturvårdsverket

Aktörerna på avfallsmarknaden konkurrerar inte alltid på lika villkor

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 13:15 CEST

Den snabba förändringen av avfallsmarknaden i kombination med kommunernas starka ställning har inneburit vissa konkurrensproblem. Brister i konkurrensen mellan avfallsaktörerna kan observeras både vad gäller kommunernas och materialbolagens verksamhet. Bättre tillsyn av befintliga regler, men också förtydliganden och utveckling av nya regler skulle kunna lösa problemen föreslår Naturvårdsverket i sin utredning till regeringen om avfallshanteringens marknadssituation.

 En avveckling av det kommunala monopolet för farligt avfall skulle lösa flera av de identifierade konkurrensproblemen. Det är emellertid viktigt att en avveckling av monopolet görs på ett sådant sätt så att en fortsatt hög miljökvalitet gäller för omhändertagandet, säger Joakim Skottheim, projektledare.

Marknadssituationen för avfallshantering har på grund av politiska beslut genomgått stora förändringar. Under framförallt de senaste tio åren har det kommunala inflytandet minskat medan istället de privata aktörerna har vuxit sig allt starkare. På grund av de förändringar som har genomförts och som väntas i framtiden har regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att i samråd med Konkurrensverket utreda hur marknadssituationen för avfallshanteringen fungerar i Sverige. Fokus i arbetet har varit farligt avfall medan hushållsavfall inte närmare har behandlats. I utredningen har kommunernas agerande och roll på avfallsmarkanden särskilt uppmärksammats. Marknaden för avfallshanteringen fungerar i stort väl oberoende av om kommunala eller privata intressenter utför omhändertagandet.

För att klara av de krav som ställs på producenterna i och med det producentansvar som gäller för olika produkter bildades materialbolag.

 Dessa kan utgöra en konkurrensbegränsande faktor. Flera av materialbolagen håller just nu på att se över hur de är organiserade och på vilket sätt de är verksamma på marknaden. Förhoppningsvis kommer detta att lösa flera av problemen, fortsätter Joakim Skottheim.

Utredningen visar också att kommunernas omhändertagande av avfall inte alltid följer kommunallagen och lagen om offentlig upphandling. Enligt Nämnden för offentlig upphandlig förefaller det vanligt att kommuner gör en direktupphandling av avfallstjänster från egna bolag utan att följa lagen om offentlig upphandling. Konkurrensverket anser

vidare att det är oklart enligt kommunallagen i vilken utsträckning kommunerna får ta affärsrisker genom att sälja avfalls- och transporttjänster i konkurrens med privata företag.

 Naturvårdsverket har ett ansvar när det gäller frågan om avfallshanteringens infrastruktur. Vi kommer att följa den fortsatta utvecklingen och vid behov föreslå justeringar av reglerna, avslutar Joakim Skottheim.

Läs rapporten på:
http://www.naturvardsverket.se/bokhandeln/pdf/620-5408-2.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joakim Skottheim, handläggare enheten för hållbar produktion och konsumtion,

08-698 14 74, joakim.skottheim@naturvardsverket.se

Inger Klöfver, chef enheten för hållbar produktion och konsumtion, 08-698 13 39,
070-834 34 58, inger.klofver@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, pressansvarig, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se