Alecta

Alecta står starkt efter 2015

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 09:09 CET

Alectas finansiella rapport helåret 2015

2015 blev ett år då Alecta fortsatte att leverera konkurrenskraftig kapitalavkastning. Den finansiella ställningen stärktes och kostnadsnyckeltalen förbättrades ytterligare till rekordlåga nivåer.

Alecta Optimal Pension, som nu är en av Sveriges största sparprodukter, överträffade återigen sitt jämförelseindex* med god marginal. Avkastningen dämpades dock jämfört med de tre föregående årens mycket starka nivåer.

– God avkastning under flera år och låga räntenivåer talar för att förväntningarna framåt bör skruvas ned. Det nya året har inletts oroligt på de finansiella marknaderna mot bakgrund av ökad osäkerhet om den globala ekonomiska tillväxten. I det rådande avkastningsklimatet kommer låga kostnader och stabila finanser att vara framgångsfaktorer för att få en bra pension och där är vi starka, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

– Alecta har aldrig tidigare haft starkare kostnadsnyckeltal. En internationell jämförelse visar att vi har en kostnadseffektivitet i världsklass. Samtidigt ser vi att Alectas marknadsandel bland aktiva ITP-väljare växer, trots att Alecta inte bedriver några försäljningsaktiviteter. Jag tror att kundernas medvetenhet om avgifternas betydelse äntligen börjat öka, säger Staffan Grefbäck.

Premiebestämd försäkring
Närmare en miljon pensionssparare fick en avkastning på 7,9 procent i Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension under 2015. Den senaste femårsperioden har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 9,6 procent i genomsnitt per år. Det är 4,1 procentenheter bättre per år än jämförelseindex* under motsvarande period. Av det svarar högre avkastning för omkring 2,6 procentenheter per år och lägre avgifter för cirka 1,5 procentenheter årligen.

Förmånsbestämd försäkring
Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 5,8 procent under 2015. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 7,4 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 153 procent den 31 december 2015. I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid betydelse för att trygga pensionernas värde och även för arbetsgivarnas pensionskostnader.

Alectas solvensgrad ökade med 12 procentenheter till 171 procent under 2015.

Nyckeltal, procent jan - dec 2015 jan - dec 2014 5 års genomsnitt
Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension) 7,9 14,9 9,6
Avkastning förmånsbestämd försäkring 5,8 12,8 7,4
Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, 31 december 153 143
Solvensgrad koncernen, 31 december 171 159
Förvaltningskostnad koncernen 0,10 0,11
 Varav pensionsprodukter exkl valcentraler 0,06 0,07
Kapitalförvaltningskostnad koncernen 0,03 0,03

*Jämförelseindex är Morningstar Blandfond SEK aggressiv, som har en jämförbar tillgångsfördelning.

Ytterligare nyckeltal redovisas på alecta.se

Vid frågor, kontakta
Staffan Grefbäck, vd Alecta, tel: 08-441 65 62
Staffan Ström, informationschef tel: 08-441 97 45, staffan.strom@alecta.se

Ordlista

Förmånsbestämd försäkring
Förmånsbestämd försäkring innebär att pensionens storlek är bestämd på förhand som en andel av den anställdes lön. Premien (arbetsgivarens inbetalning till försäkringen) varierar däremot över tid. Premiens storlek beror bland annat på avkastningen, avgifterna och den förväntade livslängden hos de försäkrade.

Förvaltningskostnad
Driftskostnaderna i försäkringsrörelsen (anskaffnings-, administrations- och skaderegleringskostnader) i förhållande till genomsnittligt förvaltat kapital.

Kapitalförvaltningskostnad
Kapitalförvaltningskostnaden är försäkringsbolagets kostnad för att förvalta pensionskapitalet.

Kollektiv konsolidering
Kollektiv konsolidering anger förhållandet mellan de tillgångar som försäkringsbolaget förvaltar och de försäkrades samlade pensionskapital. Om den kollektiva konsolideringen är under 100 innebär det att de tillgångar som bolaget förvaltar inte skulle räcka om alla skulle ta ut pengarna på en gång. En kollektiv konsolidering över 100 innebär att försäkringsbolaget har en buffert för att klara svängningarna på kapitalmarknaden.

Premiebestämd försäkring
Premiebestämd försäkring innebär att premien (arbetsgivarens inbetalning till försäkringen) är bestämd på förhand som en andel av den anställdes lön. Pensionens storlek varierar däremot över tid. Den beror bland annat på inbetalningarna, avkastningen, avgifterna och den förväntade livslängden hos de försäkrade. Premiebestämd pension kan också kallas avgiftsbestämd pension.

Solvensgrad
Solvensgrad är förhållandet mellan försäkringsbolagets tillgångar och värdet på de garanterade pensionsbelopp bolaget har lovat sina kunder. Det är alltså ett mått på hur väl bolagets tillgångar räcker för att kunna betala ut de garanterade pensionsbeloppen. Något förenklat ska solvensgraden, enligt lag, överstiga 104 procent för traditionell försäkring.

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar cirka 730 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.