Alecta

Alectas finansiella ställning stärkt

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 11:25 CEST

Konsolideringen steg med 10 procentenheter under första kvartalet 2009 och närmade sig åter konsolideringspolicyns intervall på 125-140 procent efter fallet under fjärde kvartalet 2008.

Alectas genomsnittliga totalavkastning för de senaste fem åren blev 4,3 procent och totalavkastningen för första kvartalet uppgick till -2,7 procent. Enligt senast tillgängliga siffror har Alecta överträffat branschens femårsgenomsnitt med 0,5 procentenheter (avser helåret 2008). Den kollektiva konsolideringsnivån steg under det första kvartalet med 10 procentenheter, från 112 procent till 122 procent.

- Alectas finansiella ställning stärktes påtagligt till följd av stigande långa marknadsräntor, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

Värdet av bolagets tillgångar jämfört med de garanterade utfästelserna till kunderna, den så kallad solvensgraden, var 140 procent vid periodens slut, en ökning från 128 procent vid årsskiftet. Det betyder att Alectas riskmarginaler har förbättrats och att utrymmet för investeringar i risktillgångar som aktier och fastigheter ökat.

Avkastningen i Alectas premiebestämda produkt, Alecta Optimal Pension, som har en högre andel aktier än Alectas totala portfölj, uppgick till -4,6 procent under första kvartalet. För en genomsnittlig sparare med månatliga inbetalningar i Alecta Optimal Pension har kapitalet minskat med 1,4 procent under samma period. Alecta Optimal Pension har alltid en konsolidering på cirka 100 procent då över- eller underskott fördelas till våra kunder månadsvis.

För flertalet av Alectas kunder, tjänstemännen inom den förmånsbestämda tjänstepensionsplanen (ITP 2), påverkas inte pensionsutbetalningarna direkt av finanskrisen. Förmånerna för dem är fastställda i förhållande till slutlönen. När det gäller den premiebestämda tjänstepensionsplanen (ITP 1) ligger pensioneringen för det stora flertalet kunder långt fram i tiden och avkastningen under ett enstaka år är av underordnad betydelse.

Alectas förvaltningskostnadsprocent, beräknad som driftskostnaderna i förhållande till förvaltat kapital, uppgick på rullande tolvmånadersbasis till 0,34. För pensionsprodukterna uppgick förvaltningskostnadsprocenten till 0,23. Nyckeltalet påverkas fortfarande av den engångsjustering av värdet på det nya försäkringssystemet som gjordes under tredje kvartalet 2008.

- Vi arbetar med att sänka driftskostnaderna för att uthålligt kunna erbjuda branschens lägsta avgifter, säger Staffan Grefbäck.

För mer information, kontakta gärna
Staffan Grefbäck, vd, Alecta, telefon: 08-441 65 62
Lena Bivner, presschef, telefon 070 - 288 68 11


Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag.