Alfa Laval Nordic AB

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 april - 30 juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2009 13:11 CEST

"Omsättningen uppgick till SEK 6,7 miljarder, vilket resulterade i ett fortsatt starkt rörelseresultat på SEK 1,2 miljarder och en rörelsemarginal på 17,4 procent. Alfa Laval genererade ett mycket starkt kassaflöde i kvartalet.

Orderingången uppgick till SEK 5,2 miljarder, en volymnedgång med 9 procent jämfört med det första kvartalet 2009. Den lägre efterfrågan berodde på lägre aktivitetsnivå i ekonomin, svårighet för våra kunder att få finansiering och senarelagda investeringsbeslut.

Effekterna av besparingsåtgärderna är väsentliga. Som tidigare kommunicerats genomförs kontinuerligt ytterligare åtgärder, utöver det program som initierades i januari, för att anpassa kapacitet och kostnader till rådande marknadsförutsättningar.
Dessa åtgärder belastar kvartalet med en engångskostnad på SEK 225 miljoner. Årliga besparingar från samtliga initierade åtgärder beräknas uppgå till cirka SEK 850 miljoner."

Lars Renström, VD och koncernchef

Andra kvartalet:
Orderingången minskade med 37,3 procent * till MSEK 5 188 (7 066).
Omsättningen minskade med 15,1 procent * till MSEK 6 746 (6 855).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, uppgick till MSEK 1 175 (1 585), inklusive positiva växelkurseffekter om MSEK 74.
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 17,4 (23,1) procent.
Omstruktureringskostnader om MSEK 225 har belastat resultaträkningen.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 846 (1 456).
Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 637 (1 038).
Resultatet per aktie uppgick till SEK 1,49 (2,41).
Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 1 295 (1 200).

Sex månader:
Orderingången minskade med 34,4 procent * till MSEK 11 041 (14 499).
Omsättningen minskade med 10,3 procent * till MSEK 13 669 (13 122).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, uppgick till MSEK 2 430 (2 995), inklusive positiva växelkurseffekter om MSEK 198.
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 17,8 (22,8) procent.
Omstruktureringskostnader om MSEK 225 har belastat resultaträkningen.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 1 960 (2 712).
Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 1 401 (1 936).
Resultatet per aktie uppgick till SEK 3,29 (4,47).
Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 2 353 (1 929).

* exklusive växelkursdifferenser

Utsikter för det tredje kvartalet
"Vi förväntar att efterfrågan under det tredje kvartalet kommer att vara på ungefär samma nivå som under andra kvartalet 2009."
(Tidigare publicerade utsikter (20 april 2009): "Vi förväntar att efterfrågan under det andra kvartalet kommer att vara på
samma nivå eller något lägre än första kvartalet 2009.")

För ytterligare information kontakta gärna:

Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval AB
Tel: 046 - 36 72 31
Mobil: 0709 - 33 72 31

Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: 046 - 36 74 82
Mobil: 0709 - 78 74 82

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige
Organisationsnummer: 556587-8054

Informationen är sådan som Alfa Laval AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2009 kl 12.00.

Alfa laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.

Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.

Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.

Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX Nordic, hade 2008 en omsättning på cirka 28 miljarder kronor och cirka 12 000 anställda.
www.alfalaval.com