Alfa Laval Nordic AB

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 14:04 CEST

”Orderingången under kvartalet ökade med 37 procent. Såväl Öst- som Västeuropa visade en mycket stark tillväxt. Förbättringen i Västeuropa startade mot slutet av förra året.

Vårt fokus på lönsamhet i kombination med positiva valutaeffekter och högt kapacitetsutnyttjande gav en väsentlig förbättring av rörelsemarginalen.”

Lars Renström, VD och Koncernchef, Alfa Laval

Det första kvartalet 2006 i sammandrag:

- Orderingången ökade till MSEK 5 481 (4 004), vilket är en ökning med 27,9 procent exklusive växelkursdifferenser.
- Omsättningen ökade till MSEK 4 076 (3 268), vilket är en ökning med 16,2 procent exklusive växelkursdifferenser.
- Rörelseresultatet, justerad EBITA, ökade till MSEK 525 (330), inklusive positiva växelkurseffekter om MSEK 30.
- Rörelsemarginalen (justerad EBITA) ökade till 12,9 (10,1) procent.
- Resultatet efter finansiella poster ökade till MSEK 426 (76).
- Resultatet efter skatt ökade till MSEK 333 (64).
- Resultatet per aktie ökade till SEK 2,90 (0,49).
- Kassaflödet från rörelseverksamheten ökade till MSEK 392 (17).
- Tranterförvärvet ingår i Alfa Laval koncernens bokslut från och med den 1 mars 2006.


Utsikter för den närmaste framtiden

"Inom de flesta av de marknader, såväl geografiska som kundsegment, som Alfa Laval tjänar förväntas en fortsatt mycket stark efterfrågan."

(Utsikterna för den närmaste framtiden har inte ändrats jämfört med utsikterna i bokslutkommunikén för fjärde kvartalet och årsbokslutet för 2005 avgiven den 9 februari 2006.)