Alfa Laval Nordic AB

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 13:50 CEST


"Alfa Lavals omsättning ökade med 10 procent till SEK 6,9 miljarder under första
kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2008. Detta gav ett rörelseresultat på
SEK 1,3 miljarder och en rörelsemarginal på 18,1 procent. Under kvartalet genomfördes
förvärv som kommer att addera närmare SEK 600 miljoner till den årliga
försäljningen.

Orderingången uppgick under det första kvartalet till SEK 5,9 miljarder, en nedgång
med 5 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2008. Rensat för positiva valutaeffekter
minskade orderingången med 9 procent. Alfa Laval fortsätter att anpassa kapacitet och
kostnader till rådande marknadsförutsättningar."

Lars Renström, VD och koncernchef

Första kvartalet:
- Orderingången minskade med 31,6 procent * till MSEK 5 853 (7 433).
- Omsättningen minskade med 4,8 procent * till MSEK 6 923 (6 267).
- Rörelseresultatet, justerad EBITA, uppgick till MSEK 1 255 (1 410), inklusive positiva växelkurseffekter om MSEK 124.
- Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 18,1 (22,5) procent.
- Resultatet efter finansiella poster var MSEK 1 114 (1 256).
- Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 764 (898).
- Resultatet per aktie uppgick till SEK 1,80 (2,06).
- Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 1 058 (729).

* exklusive växelkursdifferenser

Utsikter för det andra kvartalet
"Vi förväntar att efterfrågan under det andra kvartalet kommer att vara på samma nivå eller något lägre än första kvartalet 2009."

Tidigare publicerade utsikter (4 februari 2009): "Vi förväntar att efterfrågan under det första kvartalet kommer att bli något
lägre än fjärde kvartalet 2008."

Delårsrapporten har avgivits den 20 april 2009 av bolagets Verkställande Direktör och
Koncernchef Lars Renström efter bemyndigande från styrelsen.

Lund, den 20 april 2009,

Lars Renström
Verkställande Direktör och Koncernchef
Alfa Laval AB (publ)

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.För mer information kontakta

Peter Torstensson, Senior Vice President, Communications
Tel: +46 46 36 72 31
Mobile: +46 709 33 72 31
peter.torstensson@alfalaval.com

Gabriella Grotte, Ansvarig för Investor Relations
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82
gabriella.grotte@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige
Organisationsnummer: 556587-8054

Informationen är sådan som Alfa Laval AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2009 kl 13.45.