Alfa Laval Nordic AB

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 juli – 30 september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 09:29 CEST

”Under det tredje kvartalet 2004 ökade orderingången med 15 procent, exklusive valutakursdifferenser, jämfört med samma period 2003, vilket innebär att det var det fjärde kvartalet i rad för Alfa Laval med en stark ökning.

EBITA-marginalen i kvartalet var 11,1 procent. Marginalen har påverkats negativt av framför allt valutakursdifferenser och en hög andel nyförsäljning. EBITA-marginalen har förbättrats exklusive valutakursdifferenser jämfört med föregående år. Under det tredje kvartalet har vi dessutom sett början på en förbättring av prisnivån.

Under det tredje kvartalet var det särskilt glädjande att kunna notera den positiva orderutvecklingen i såväl Tyskland som Italien.”

Lars Renström, VD och koncernchef, Alfa Laval

Det tredje kvartalet 2004 i sammandrag:
- Orderingången ökade till MSEK 3 866 (3 463), vilket är en ökning med 14,8 procent exklusive växelkursdifferenser.
- Omsättningen ökade till MSEK 3 838 (3 426), vilket är en ökning med 15,3 procent exklusive växelkursdifferenser.
- Rörelseresultatet, justerad EBITA, blev MSEK 426 (430), inklusive negativa växelkurseffekter om MSEK 81.
- Rörelsemarginalen (justerad EBITA) uppgick till 11,1 procent (12,6).
- Resultatet efter finansiella poster ökade till MSEK 297 (191).
- Kassaflödet från rörelseverksamheten var MSEK 297 (374).
De första nio månaderna 2004 i sammandrag
- Orderingången ökade till MSEK 11 969 (10 395), vilket är en ökning med 19,2 procent exklusive växelkursdifferenser.
- Omsättningen ökade till MSEK 10 820 (9 823), vilket är en ökning med 14,3 procent exklusive växelkursdifferenser.
- Rörelseresultatet, justerad EBITA, ökade till MSEK 1 229 (1 164), inklusive negativa växelkurseffekter om MSEK 224.
- Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 11,4 procent (11,8).
- Resultatet efter finansiella poster ökade till MSEK 767 (542).
- Resultatet efter skatt ökade till MSEK 440 (413).
- Resultatet per aktie ökade till SEK 3,94 (3,70).
- Kassaflödet från rörelseverksamheten blev MSEK 816 (1 024).

Utsikter för det fjärde kvartalet 2004

Under fjärde kvartalet 2004 förväntas orderingången uppnå samma höga nivå som under motsvarande period 2003.

Rörelsemarginalen kommer, i jämförelse med 2003, att fortsätta att starkt påverkas av valutakursdifferenser och den höga andelen nyförsäljning, vilket innebär att vi förväntar att EBITA kommer att vara i nivå med det fjärde kvartalet 2003 i absoluta tal.

Tidigare publicerade utsikter (16 augusti 2004):
Den fortsatta återhämtningen i marknaden, som Alfa Laval förutsåg i bokslutskommunikén i februari 2004, infriades under de första sex månaderna. Baserat på utfallet under det första halvåret tror vi på en mycket stark ökning av orderingången för hela 2004.

Vi spår att rörelsemarginalen, rensad för valutaeffekter, kommer att fortsätta att förbättras.

Alfa Lavals tidigare VD och koncernchef Sigge Haraldsson gick i pension den 30 september och den nye VD:n och koncernchefen Lars Renström tillträdde posten från och med 1 oktober.