Alfa Laval Nordic AB

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 juli – 30 september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 09:06 CEST

"Under det tredje kvartalet 2005 var orderingången mycket stark och ökade, exklusive valutakurseffekter, med 25 procent. Drivkrafter var höga energipriser, fortsatt stark efterfrågan inom varvsindustrin samt utbyggnad av petrokemisk processindustri i Mellanöstern. Efterfrågan var högst i Asien och Latinamerika.

Marginalutvecklingen i kvartalet visar att kompensation för högre råmaterialpriser slår igenom."

Lars Renström, VD och koncernchef, Alfa Laval

Det tredje kvartalet 2005 i sammandrag:
- Orderingången ökade till MSEK 4 918 (3 866), vilket är en ökning med 25,0 procent exklusive växelkursdifferenser.
- Omsättningen ökade till MSEK 4 278 (3 838), vilket är en ökning med 10,2 procent exklusive växelkursdifferenser.
- Rörelseresultatet, justerad EBITA, ökade till MSEK 479 (426), inklusive negativa växelkurseffekter om MSEK 31.
- Rörelsemarginalen (justerad EBITA) uppgick till 11,2 (11,1) procent.
- En realiserad vinst om MSEK 47,4 vid försäljning av mark har rapporterats som jämförelsestörande intäkt.
- Resultatet efter finansiella poster ökade till MSEK 405 (345*).
- Kassaflödet från rörelseverksamheten ökade till MSEK 485 (433).
De första nio månaderna 2005 i sammandrag
- Orderingången ökade till MSEK 13 496 (11 969), vilket är en ökning med 12,7 procent exklusive växelkursdifferenser.
- Omsättningen ökade till MSEK 11 647 (10 820), vilket är en ökning med 7,8 procent exklusive växelkursdifferenser.
- Rörelseresultatet, justerad EBITA, ökade till MSEK 1 231 (1 229), inklusive negativa växelkurseffekter om MSEK 112.
- Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 10,6 (11,4) procent.
- Utöver den realiserade vinsten vid försäljning av mark i tredje kvartalet har en jämförelsestörande kostnad om MSEK 125 rapporterats avseende stängningen av tillverkningsenheterna i Madrid och Toronto.
- Resultatet efter finansiella poster var MSEK 823 (911*).
- Resultatet efter skatt var MSEK 612 (616*).
- Resultatet per aktie var SEK 5,19 (5,23*).
- Kassaflödet från rörelseverksamheten blev MSEK 779 (935).

* Jämförelsetalet för 2004 omräknat enligt IFRS.

Utsikter för den närmaste framtiden

”Inom de flesta av de marknader som Alfa Laval tjänar förväntas en fortsatt stark efterfrågan, på samma höga nivå som hittills under året.

Alfa Laval tror också att den nuvarande höga prisnivån för vissa råmaterial kommer att kvarstå, åtminstone kortsiktigt.”