Alfa Laval Nordic AB

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 juli - 30 september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 09:07 CEST

”Orderingången ökade med 21 procent till starka SEK 6,1 miljarder under det tredje kvartalet och överträffade därmed faktureringen för första gången på två år. Utvecklingen bekräftade att efterfrågan nu etablerat sig på en ny nivå. En god tillväxt rapporterades inom de flesta affärssegment och regioner. Speciellt utmärkte sig Nordamerika, med en rekordorder inom vattenrening och en stark efterfrågan på energiområdet. Indien blev dessutom vår fjärde största marknad under kvartalet.

Omsättningen uppgick till SEK 5,8 miljarder och det justerade rörelseresultatet till SEK 1,14 miljarder, vilket resulterade i en stark rörelsemarginal på 19,6 procent. Positiva mix- och valutaeffekter samt ett bra kapacitetsutnyttjande bidrog till den positiva lönsamhetsutvecklingen.”

Lars Renström, VD och koncernchef

Sammanfattning: tredje kvartalet
Orderingången ökade med 23 procent * till MSEK 6 134 (5 071).
Omsättningen ökade med 2 procent * till MSEK 5 811 (5 814).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, var MSEK 1 141 (1 002).
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 19,6 (17,2) procent.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 1 044 (901).
Nettoresultatet var MSEK 758 (704).
Resultatet per aktie var SEK 1,78 (1,65).
Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 1 118 (1 428).
Påverkan på EBITA av växelkurseffekter var MSEK 124 (108).

Sammanfattning: första nio månaderna
Orderingången ökade med 13 procent * till MSEK 17 490 (16 112).
Omsättningen minskade med 6 procent * till MSEK 17 551 (19 483).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, var MSEK 3 345 (3 432).
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 19,1 (17,6) procent.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 3 091 (2 861).
Nettoresultatet var MSEK 2 211 (2 105).
Resultatet per aktie var SEK 5,20 (4,94).
Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 3 017 (3 781).
Påverkan på EBITA av växelkurseffekter var MSEK 324 (306).

* exklusive växelkursdifferenser


Utsikter för det fjärde kvartalet
“Vi förväntar att efterfrågan under det fjärde kvartalet kommer att vara på ungefär samma nivå som under det tredje kvartalet.”

Tidigare publicerade utsikter (20 juli 2010): “ Vi förväntar att efterfrågan under det tredje kvartalet kommer att vara på samma nivå eller något lägre än andra kvartalet.”

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


För mer information kontakta:

Peter Torstensson
Informationsdirektör
Tel: 046-36 72 31
Mobil: 0709-33 72 31
peter.torstensson@alfalaval.com

Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Tel: 046-36 74 82
Mobil: 0709-78 74 82
gabriella.grotte@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige
Organisationsnummer: 556587-8054

Informationen är sådan som Alfa Laval AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2010 kl 07.30.