Alfa Laval Nordic AB

Alfa Laval AB (publ) Fjärde kvartalet och årsbokslut för 2009

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 08:54 CET

”Orderingången uppgick till SEK 5,4 miljarder, en volymuppgång med 7 procent jämfört med det tredje kvartalet 2009. Ökningen förklaras huvudsakligen av ett flertal stora order inom energiområdet, medan basaffären var oförändrad. Eftermarknadsaffären växte med 5 procent, främst drivet av ett något högre kapacitetsutnyttjande samt genomförande av tidigare uppskjutet underhåll hos våra kunder.
Omsättningen uppgick till SEK 6,6 miljarder, vilket resulterade i en fortsatt stark rörelsemarginal på 17,6 procent. Besparingseffekterna har realiserats snabbare än planerat. Alfa Laval genererade ett mycket starkt kassaflöde på SEK 1,6 miljarder, bland annat beroende på minskat rörelsekapital.”

Lars Renström, VD och koncernchef

Fjärde kvartalet:
Orderingången minskade med 9 procent * till MSEK 5 427 (6 181).
Omsättningen minskade med 19 procent * till MSEK 6 556 (8 096).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, var MSEK 1 153 (1 721).
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 17,6 (21,3) procent.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 899 (1 211).
Nettoresultatet var MSEK 632 (870).
Resultatet per aktie var SEK 1,48 (2,03).
Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 1 566 (877).
Påverkan på EBITA av växelkurseffekter var MSEK -140 (-65).

Helåret 2009:
Orderingången minskade med 28 procent * till MSEK 21 539 (27 464).
Omsättningen minskade med 14 procent * till MSEK 26 039 (27 850).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, uppgick till MSEK 4 585 (6 160).
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 17,6 (22,1) procent.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 3 760 (5 341).
Nettoresultatet var MSEK 2 737 (3 807).
Resultatet per aktie var SEK 6,42 (8,83).
Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 5 347 (4 062).
Påverkan på EBITA av växelkurseffekter var MSEK 166 (-291).

* exklusive växelkursdifferenser

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om SEK 2,50 (2,25) per aktie och ett mandat för återköp av upp till 5 procent av utestående aktier.

Utsikter för det första kvartalet
“Vi förväntar att efterfrågan under det första kvartalet 2010 kommer att vara på ungefär samma nivå som under fjärde kvartalet 2009.”

Tidigare publicerade utsikter (21 oktober 2009): “Vi förväntar att efterfrågan under det fjärde kvartalet kommer att vara på ungefär samma nivå som under tredje kvartalet 2009.”

Bokslutskommunikén för 2009 har granskats av bolagets revisorer, se granskningsrapporten på sida 22.


För mer information kontakta:

Peter Torstensson, Senior Vice President, Communications
Tel: +46 46 36 72 31
Mobile: +46 709 33 72 31
peter.torstensson@alfalaval.com

Gabriella Grotte, Ansvarig för Investor Relations
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82
gabriella.grotte@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige
Organisationsnummer: 556587-8054

Informationen är sådan som Alfa Laval AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2010 kl 07.30.