Statistiska centralbyrån, SCB

Alkohol och tobaksbruk: Mindre tobak men mer alkohol

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 09:39 CET

Andelen dagligrökare minskar bland både kvinnor och män - från 35 procent till 14 procent för män och från 28 till 18 procent för kvinnor sedan 1980-talets början.

Orsaken är att många slutat och att ungdomar inte börjar röka i samma utsträckning som tidigare. Alkoholkonsumtionen har dock stigit de senaste åren.

Högre alkoholkonsumtion bland män

Alkoholkonsumtionen har ökat bland såväl kvinnor som män. På de åtta år som gått mellan 1996-97 och 2004-05 har andelen kvinnor och män som rapporterade en hög konsumtion av alkohol ökat med 3 procentenheter medan allt färre rapporterade en låg konsumtion eller att de inte alls drack alkohol.

Hög alkoholkonsumtion är vanligare bland män än bland kvinnor. 8 procent av kvinnor i åldrarna 20–84 år redovisade en hög alkoholkonsumtion. Närapå dubbelt så många män, 15 procent, låg på en hög alkoholkonsumtionsnivå åren 2004-05. Med hög alkoholkonsumtion menas en alkoholmängd motsvarande 2,5 flaskor vin eller mer per vecka för män och 2 flaskor vin eller mer per vecka för kvinnor. Andelen ”högkonsumenter” är störst bland yngre män. Även bland kvinnor är hög konsumtion av alkohol vanligast bland yngre.

Bland män är hög konsumtion eller att vid ett och samma tillfälle dricka en större mängd alkohol (intensivkonsumtion) vanligast i storstadsområden, bland ensamstående och bland lågutbildade.

Situationen ter sig något annorlunda när man jämför olika grupper av kvinnor. Det är de högutbildade kvinnorna, kvinnor i tjänstemannayrken (på mellannivå eller högre) samt kvinnor i storstadsområden som tycks ha den högsta alkoholkonsumtionen medan det bland kvinnor i arbetaryrken finns förhållandevis få med hög alkoholkonsumtion. Att vid ett och samma tillfälle dricka en större mängd (intensivkonsumtion) är mindre vanligt bland kvinnor än bland män och skillnaderna mellan olika grupper av kvinnor är inte så stora. Intensivkonsumtion av alkohol bland kvinnor förekommer framförallt bland unga och bland ensamstående.

De flesta rökare är i medelåldern

Under de senaste 25 åren har andelen dagligrökare minskat från 35 procent till 14 procent bland män och från 28 till 18 procent bland kvinnor. Det minskade rökandet är ett resultat dels av att många tidigare rökare slutat röka, men också av att ungdomsgrupperna inte börjar röka i samma utsträckning som tidigare. Att röka är numera vanligast i övre medelåldern. Det är 40- och 50-talisterna som tycks utgöra de mest inbitna rökarna.

De sociala skillnaderna i rökvanor består bland såväl kvinnor som män. Att röka är vanligare bland arbetare och bland lågutbildade än bland tjänstemän och högutbildade.

Utvecklingen de två senaste decennierna visar på en minskning av andelen dagligrökare i samtliga redovisade socioekonomiska grupper bland män. Bland kvinnor tycks de sociala skillnader emellertid ha förstärkts under de senaste 20–25 åren bland annat på grund av att kvinnor i tjänstemannayrken slutat röka i större utsträckning än kvinnor i arbetaryrken gjort.

På 1980-talet var dagligrökning betydligt vanligare bland invandrare än bland infödda svenskar. Detta gäller fortfarande bland män, men bland kvinnor är det från mitten av 1990-talet och framåt andra generationens invandrare (födda i Sverige av invandrade föräldrar) som är de som röker i störst utsträckning.

Allt fler kvinnor snusar
Fram till 1996-97 var det nästan enbart män som snusade. På senare år har även kvinnor börjat snusa, om än i ganska liten utsträckning. Åren 2004-05 var det 27 procent av männen (16–84 år) och 5 procent av kvinnorna som snusade.

Källa
Uppgifterna om alkohol- och tobaksbruk är baserade på de undersökningar av svenska folkets levnadsförhållanden (ULF) som SCB genomför årligen. Rapporten baseras huvudsakligen på uppgifter som insamlats åren 2004 och 2005, men jämförelser görs också med åren 1980-81, 1988-89 samt 1996-97. Urvalsstorleken är ca 7500 personer per år och omfattar personer i åldrarna 16 år och uppåt.

Rapporten ger en beskrivning av alkoholkonsumtion och tobaksbruk bland kvinnor respektive män fördelade efter ålder, familjesituation, utländsk och svensk bakgrund, socioekonomisk grupp, utbildningsnivå samt region.

Publikation

Mer detaljerade uppgifter finns i publikationen ”Alkohol- och tobaksbruk”, rapport nummer 114 i serien Levnadsförhållanden.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för social välfärd
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 940 05

Förfrågningar
Ingrid Sjöberg
Tfn 08-506 950 33
E-post ingrid.sjoberg@scb.se
Jessica Persson
Tfn 08-506 944 27
E-post jessica.persson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.